ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


22

 

     ชื่อ-สกุล: นางสาว วิภาภรณ์ แก้วเมืองกลาง

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1544

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย