ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างเครือข่าย


23

 

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ศศิธร  รุ่งอรุณเลิศ
                       
     วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1517

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Reproductive biotechnology - Regenerative medicine, Medical biotechnology and Cell therapy
- Developmental Biology
- Stem cells
- Cell reprogramming
- Gene targeting and Molecular cloning
- Molecular biology

 

Responsible Disciplines for Teaching:

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

1. Julapanthong, P., Klanbut, M., Rungarunlert, S., Ngunboonsri, P., Thanasak, J., Charoenkiatkul, S. and Jittakhot, S. 2008. Correlation of nutritional composition and oxalate on plasma calcium and phosphorus concentration in pregnant mares. JAAS. 1(1): 39-50

2. Tharasanit, T., Rungarunlert, S. and Techakumphu, M. 2009. Cryopreservation of immature porcine oocytes using open pulled straw vitrification. Thai J. Vet. Med. 39(2): 163-171.

3. Rungsiwiwut, R., Rungarunlert, S., Numchaisrika, P., Pruksananonda, K., Techakumphu, M. and Virutamasen, P. 2008. Effect of leukemia inhibitory factor (LIF) on the quality of in vitro produced mouse blastocysts and subsequent Derivation of embryonic stem (ES) cells. J. Med. Assoc. Thai. 91(5): 608-614.

4. Rungarunlert, S., Techakumphu, M., Pirity, M.K. and Dinnyes, A. 2009. Embryoid body formation from mouse pluripotent (ES and iPS) stem cells: benefits of bioreactor. World J. Stem Cells. 1(1): 11-21.

5. Rungarunlert, S., Klincumhom, N., Bock, I., Nemes, C., Techakumphu, M., Pirity, M.K. and Dinnyes, A. 2011. Enhanced cardiac differentiation of mouse embryonic stem cells by use of the slow-turning, lateral vessel (STLV) bioreactor. Biotechnol Lett. 33(8): 1565-1573.

6. Rungarunlert, S., Rungsiwiwut, R., Suphankong, S., Panasophonkul, S., Pruksananonda, K., Virutamasen, P., Pirity, M.K., Dinnyes, A., Tharasanit, T. and Techakumphu, M. 2011. Comparative characterization of four mouse parthenogenetic embryonic stem (pES) cell lines. Thai J. Vet. Med. 41(2): 143-155.

 

งานวิจัย

นำเสนอผลงานวิจัย

1. Rungarunlert, S., Tharasanit, T. and Techakumphu, M. 2006. Cryopreservation of immature porcine oocytes using open pulled straw vitrification. 2nd Symposium on Animal Reproduction: Trend of biotechnology for Animal Reproduction From basic to advance. Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Bangkok, March 27-28th, 17. Oral.

2. Rungarunlert, S., Tharasanit, T. and Techakumphu, M. 2006. Cryopreservation of immature porcine oocytes using open pulled straw vitrification. RGJ Seminar Series XLVII “Reproductive Biotechnology for Improving Animal Breeding Stretegies”, Nan, Thailand, October 20th, 61. Poster.

3. Rungarunlert, S., Tharasanit, T. and Techakumphu, M. 2006. Cryopreservation of immature porcine oocytes using open pulled straw vitrification. The 3rd Asian Reproductive Biotechnology Conference, Hanoi, Vietnam, November 29th - December 1st, 159. Poster.

4. Rungarunlert, S., Rungsiwiwut, R., Suphankong, S., Panasophonkul, S., Thongphakdee, A., Dinnyes, A., Tharasanit, T. and Techakumphu, M. 2008. Establishment of parthenogenetic embryonic stem (ES) cell lines in mouse.CHE-TRF Senior Research Scholars (Animal Reproduction) with Faculty of Veterinary Science, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Thailand, April, 8-9th. Oral.

5. Rungarunlert, S., Rungsiwiwut, R., Suphankong, S., Panasophonkul, S., Thongphakdee, A., Dinnyes, A., Tharasanit, T. and Techakumphu, M. 2008. Establishment of parthenogenetic embryonic stem (ES) cell lines in mouse. 16th International Congress on Animal Reproduction, Budapest, Hungary, July 13-17th, 198. Poster.

6. Rungarunlert, S., Tar, K., Muenthaisong S., Feher, A., Bock, I., Techakumphu, M., Pirity, M.K. and Dinnyes, A. 2008. Differentiation of embryonic stem (ES) cells into cardiac lineage. MBK Napok – az FVM Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontjának éves szakmai rendezvénye: Annual meeting of Agricultural Biotechnology Center Institute, MBK, Szent Isvant University, Gödöllö, Hungary, November 17-18th. Poster.

7. Rungarunlert, S., Tar, K., Muenthaisong S., Feher, A., Bock, I., Techakumphu, M., Pirity, M.K. and Dinnyes, A. 2009. Differentiation of embryonic stem (ES) cells into cardiac lineage. 15th Annual Conference of the Hungarian Society of Cell- and Developmental Biology, Hungary, April 17-19th. Poster.

8. Pogar, Z., Tar, K., Rungarunlert, S., Muenthaisong, S., Bock, I., Pirity, M.K. and Dinnyes, A. 2009. Improved derivation of embryonic stem cell lines from inbred C57BL/6J mouse strain. The 7th Annual meeting of International Society of Stem Cell Research (ISSCR), Barcelona, Spain, July 8-11th, 104. Poster.

9. Rungarunlert, S., Klincumhom, N., Muenthaisong, S., Techakumphu, M., Tar, K., Pirity, M.K. and Dinnyes, A. 2009. Differentiation of mouse embryonic stem (ES) cells into cardiomyocytes by using slow turning lateral vessel (STLV/Bioreactor) Commission on Higher Education Congress II: University Staff Development Consortium (CHE-USDC Congress II), Chonburi, Thailand, August 27-29th. Oral.

10. Rungarunlert, S., Tar, K., Muenthaisong, S., M. Techakumphu, Pirity, M.K. and Dinnyes, A. 2010. Differentiation of mouse embryonic stem (ES) cells into cardiomyocytes by using slow turning lateral vessel (STLV/Bioreactor). 36th Annual Conference of the IETS/23rd Annual meeting SBTE, Cordoba, Argentina, January 9-12th. Reproduction, Fertility and Development. 50 (1): 355. Poster.

11. Rungarunlert, S., Klincumhom, N., Ujhelly, O., Techakumphu, M., Pirity, M.K. and Dinnyes, A. 2011. Differentiation of Mouse Pluripotent Stem Cells into Cardiomyocytes by Using Slow Turning Lateral Vessel (STLV) Bioreactor. The 10th Chulalongkorn University Veterinary Anual conference. Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Thailand, 21st-22rd April. Oral

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

1. ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ หทัยชนก เอมรัฐ ชัยณรงค์ โลหชิต 2549 การตรวจการตั้งท้อง และ การคาดคะเนวันคลอดลูกในสุนัข วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ 18(3): 25-40

การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา (ภายในประเทศ)

พ.ศ. 2555 จำนวน 2 รายการ

1. Annual Meeting of The Society for Stem Cell Research and Thai-UK Stem Cell Network Symposium, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand, 6-7th February, 2012.

2. Chulalongkorn University ASEAN-EU-PartnErS Meeting, Human stem cell research and animal models for therapeutic cloning. Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 8th February, 2012.

พ.ศ. 2554 จำนวน 2 รายการ

1. The 10th Chulalongkorn University Veterinary Anual conference, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Thailand, 21st-22rd April, 2011.

2. The 5th TALAS Annual Training and Workshop“Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) and Research in Agricultural and Aquatic Animals : AAALAC International Perspectives ” Kasetsart University, Bangkok, Thailand, October 19th -21st , 2011.

พ.ศ. 2553 จำนวน 0 รายการ

พ.ศ. 2552 จำนวน 1 รายการ

1. Commission on Higher Education Congress II: University Staff Development Consortium (CHE-USDC Congress II), Chonburi, Thailand, August 27-29th, 2009

พ.ศ. 2551 จำนวน 1 รายการ

1. CHE-TRF Senior Research Scholars (Animal Reproduction) with Faculty of Veterinary Science, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Thailand, April, 8-9th, 2008

พ.ศ. 2550 จำนวน 0 รายการ

พ.ศ. 2549 จำนวน 2 รายการ

1. 2nd Symposium on Animal Reproduction: Trend of biotechnology for Animal Reproduction From basic to advance. Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Bangkok, March 27-28th, 2006

2. RGJ Seminar Series XLVII “Reproductive Biotechnology for Improving Animal Breeding Stretegies”, Nan, Thailand, October 20th, 2006.

การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา (ต่างประเทศ)

พ.ศ. 2555 จำนวน 0 รายการ

พ.ศ. 2554 จำนวน 0 รายการ พ.ศ. 2553 จำนวน 13 รายการ

1. Training course of western blot, Agricultural Biotechnology Center Institute, Szent Isvant University, Gödöllö, Hungary, Jaunary 14-15th, 2010.

2. Training course of molecular biology (XChIP and MeDIP), Epigenetic course at INRA Domaine de Vilvert UMR 1198 Biologie du Développement et Reproduction Bâtiment 212 78352 Jouy-en-Josas, FRANCE, 28th March-2nd April, 2010.

3. Training course of FASC analysis, Agricultural Biotechnology Center Institute, Szent Isvant University, Gödöllö, Hungary, May 5-7th, 2010.

4. The 3rd International Congress on Stem Cells and Tissue Formation, Maritim Hotel and Internationale Congress Center Dresden, Germany, July 11-14th, 2010.

5. MidTerm Review Meeting of the PartnErS ‘‘Comparative embryonic stem cell research in mammalians’’ FP7 project, coordinated by the BioTalentum Ltd., Eger, Hungary, September 13-14th, 2010.

6. The Yearly Open Workshop II of the PartnErS ‘Pluripotent stem cell in animal and human’ FP7 project, coordinated by the BioTalentum Ltd., Eger, Hungary, September 15th, 2010.

7. The induced pluripotent stem cells: production and utility in regenerative medicine meeting at The BioPark Hertfordshire, Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 3AX. United Kingdom, October 07th, 2010.

8. The induced pluripotent stem cells: The Roslin Institute, The University of Edinburgh, Roslin Biocentre, Roslin, Midlothian, EH25 9PS, Scotland, UK, October 09-10th, 2010. 9. The 4th International Symposium "Stem Cells, Development and Regulation at Grand Hotel Krasnapolsky, Dam,

9. 1012 JS, Amsterdam, Netherlands, October 11- 15th, 2010. 10. Clonet Annual meeting, Municipal Library, Godollo, Hungary, October 25th, 2010.

11. Training course of detection of unknown mitochondrial SNPs by High-Resolution Melting (HRM) Agricultural Biotechnology Center Institute, Szent Isvant University, , Gödöllö, Hungary, October 25th, 2010.

12. InduStem: The Yearly Open Workshop Stem cells imaging technologies and cardiac differentiation, Gödöllö, Hungary, October 26th, 2010.

13. 3rd SEA-EU-NET Conference: Sharing the Benefits of Joint Research, PartnErS”: an EU FP7 IAPP project on pluripotent stem cell research for biomedical applications, Budapest, Hungary, November 24-25th, 2010.

พ.ศ. 2552 จำนวน 5 รายการ

1. Training course of microarray and whole embryo in situ hybridization (WISH) at Institute of Experimental Genetics, Helmholtz Zentrum münchen, German Research Center for Environmental Health (GmbH), Germany, February 23-27th, 2009.

2. Training course of immunostainting, Agricultural Biotechnology Center Institute, Szent Isvant University, , Gödöllö, Hungary, April 15-16th, 2009.

3. The 7th Annual meeting of International Society of Stem Cell Research (ISSCR), Barcelona, Spain, July 8-11th, 2009.

4. The Yearly Open Workshop I of the PartnErS ‘Nuclear transfer and embryonic stem cell research in animal models’ FP7 project, coordinated by the BioTalentum Ltd., , Gödöllö, Hungary, September 22th, 2009.

5. Training course of real time PCR, Agricultural Biotechnology Center Institute, Szent Isvant University, Gödöllö, Hungary, September 24-25th, 2009.

พ.ศ. 2551 จำนวน 3 รายการ

1. The 16th International Congress on Animal Reproduction, Budapest, Hungary, July 13-17th, 2008.

2. The kick off meeting, Budapest, Hungary, July 13-17th, 2008.

3. MBK Napok – az FVM Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontjának éves szakmai rendezvénye: Annual meeting of Agricultural Biotechnology Center Institute, MBK, Szent Isvant University, Gödöllö,

พ.ศ. 2550 จำนวน 2 รายการ 1. The World Association of Young Scientists, The third World Science Forum-Budapest, The Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary, November 8-10th, 2007. 2. Pathways to an Accepted Manuscript: Workshop for Authors Publishing Scientific Papers in English, Szent Istvan University, Faculty of Veterinary Science, Department and Clinic for Obstetrics and Reproduction, Section for Reproductive Pathology and Clinical Endocrinology H-1078 Budapest VII., Istvan u.

2, Hungary, November 20-22th, 2007.

พ.ศ. 2549 จำนวน 1 รายการ

1. The 3rd Asian Reproductive Biotechnology Conference, Hanoi, Vietnam, November 29th - December 1st, 2006.

คณะกรรมการภายในคณะ จำนวน 2 รายการ

1. 202/2555 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนางานวิจัย

2. 212/2555 คณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการย่อย จำนวน 1 รายการ

1. 089/2555 อนุกรรมการฝ่ายปฎิคมสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ

1. 089/2555 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ