ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


27

 

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง สุขฤทัย บุญมาไสว
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M.,Ph.D.(Pharmacology)         
     เบอร์ติดต่อ: i-33-

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Herbal Veterinary Medicine
- Angiogenesis in cancer
- Cancer cell proliferation processes
- Cox-2 derived inflammation

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- Veterinary Pharmacology
- Veterinary Biochemistry
- มมศท. 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
- Body Structure and Functions (BSF III)

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

1. Boonmasawai S, Akarasereenont P, Tehchatraisak K, Wongkajornsilp A, Thaworn A, Chotewuttakorn S, The effects of conditioned medium from Human cholangiocarcinoma cell culture on endothelial cell functions. 44th Siriraj Hospital Congress 2004; Siriraj Med J 2004; 56(Suppl 1):78. Impact factor = 0.054 (From Thai-Journal Citation Index Centre,2008)

2. Boonmasawai S, Akarasereenont P, Tehchatraisak K, Wongkajornsilp A, Huabprasert S, Thaworn A, Chotewuttakorn S. The effects of aspirin and indomethacin on endothelial cell functions treated with conditioned medium from Human Cholangiocarcinoma cell culture. 45th Siriraj Hospital Congress 2005; Siriraj Med J 2005; 57(Suppl 1):25. Impact factor=0.054(From Thai Journal Citation Index Centre,2008)

3. Boonmasawai S, Akarasereenont P, Tehchatraisak K, Wongkajornsilp A, Thaworn A, Huabprasert S, Chotewuttakorn S. The effects of SC-560 and phenacetin on endothelial cell proliferations activated by Human Cholangiocarcinoma cells. 46th Siriraj Hospital Congress 2006; Siriraj Med J 2006; 58(Suppl 1):46. Impact factor=0.054 (From Thai-Journal Citation Index Centre,2008)

4. Boonmasawai S, Akarasereenont P, Tehchatraisak K, Wongkajornsilp A, Thaworn A,Huabprasert S, Chotewuttakorn S. The effect of valerylsalicylic acid (VSA),NS-398 and aspirin on endothelial cell proliferations activated by Human Cholangiocarcinoma cells.Thai J Pharmacol 2006; 28(Suppl 1):66.

5. Boonmasawai S, Akarasereenont P, Tehchatraisak K, Wongkajornsilp A, Thaworn A, Huabprasert S, Chotewuttakorn S. The effects of COX inhibitors on endothelial cell proliferations activated by Human Cholangiocarcinoma cells. Acta Pharmacologica Sinica 2006; Abstacts of the 15th World Congress ofPharmacology:July 2006 (Suppl 1):291.

6. Boonmasawai S, Akarasereenont P, Techatraisak K, Thaworn A, Chotewuttakorn S, Palo T. Effects of selective COX-inhibitors and classical NSAIDs on endothelial cell proliferation and migration induced by human cholangiocarcinoma cell culture. Jounal of the Medical Association of Thailand. 2009. 92(11): 1508-1515. Impact factor = 0.239 (From Thai-Jounal Citation Index Centre,2008)

 

งานวิจัย

ผลงานวิจัย(ผู้วิจัยหลัก)

1. Efficacy of pomegranate rind as anti-gastrointestinal roundworms in goats. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.2553

นำเสนอผลงานวิจัย

1. Boonmasawai S, Akarasereenont P, Tehchatraisak K, Wongkajornsilp A, Thaworn A, Chotewuttakorn S, Palo T. The effects of conditioned medium from Human cholangiocarcinoma cell culture on endothelial cell funcions. (Presentation at 44th Siriraj Hospital Congress 2004, Bangkok, Thailand, 17 March2004).

2. Boonmasawai S, Akarasereenont P, Tehchatraisa K, Wongkajornsilp A,Huabprasert S, Thaworn A,Chotewuttakorn S. The effects of sapirin and indomethacin on endothelial cell functions treated with conditioned medium from Human Cholangiocarcinome cell culture. (Presentation at 45th Siriraj Hospital Congress 2005, Bangkok, Thailand, 5 July 2005)

3. Boonmasawai S, Akarasereenont P, Tehchatraisak K, Wongkajornsilp A, Thaworn A, Huabprasert S, Chotewuttakorn S. The effects of SC-560 and phenacetin on endothelial cell proliferations activated by Human Cholangiocarcinoma cells. (Presentation at 46th Siriraj Hospital Congress 2006, Bangkok, Thailand, 19 April 2006)

4. Boonmasawai S, Akarasereenont P, Techchatraisak K, Wongkajornsilp A, Thaworn A, Huabprasert S, Chotewuttakorn S. The effects of valerylsalicylic acid (VSA), NS-398 and aspirin on endothelial cell proliferations activated by Human Cholangiocarcinoma cells. (Presentation at Proceedings of 28th Pharmacological and therapeutic Society of Thailand Meeting 2006, Bangkok, Thailand, 23 March 2006).

5. Boonmasawai S, Akarasereenont P, Tehchatraisak K, Wongkajornsilp A, Thaworn A, Huabprasert S, Chotewuttakorn S. The effects of COX inhibitors on endothelial cell proliferations activated by Human Cholangiocarcinoma cells. Acta Pharmacologica Sinica 2006; (Presentation at the XVth World Congress of Pharmacology 2006, Beijing, China, 5 July 2006).

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)