ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

อาจารย์


28

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ จิตตะโคตร์
                       
     วุฒิการศึกษา: วท.บ.(เกษตรศาสตร์) , วท.ม.(สัตวศาสตร์)
                          Ph.D.(Animal Nutrition)         
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1524

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Fat Metabolism and Utilization in Ruminants and Non-Ruminants.
- Minerals and Vitamins Metabolism and Utilzation in Ruminants and Non-Ruminants.
- Nutraceutics and Phytochemicals for Animal 's Health and Milk Quality.

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- Animal Nutrition.
- Principle ofLivestock Production.
- Veterinary Biochemistry.
- Food Hygiene.
- Statistics for Research.
- Body Structure nad Function.
- Research Project

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)