ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิทยาศาสตร์


29

 

     ชื่อ-สกุล: นางสาว อรุณี แจ้งแสงทอง

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1601

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย