ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

อาจารย์


30

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง อาภรณ์ ลี้สมบุญ
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M. , ปริญญาเอก (Doctor of Philosophy)        
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1539

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:

 

 

 

Responsible Disciplines for Teaching:

 

 

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

การฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ภายในประเทศ

1. The VPAT Regional Veterinary Congress and The Asian Meeting of Animal Medicine Specialties, 14-16 May, 2012

2. การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34, สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย 22-24 มี.ค. 2555