บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มวิชาสัตว์ทดลอง

สพ.ญ.เกวลี หอมเมือง

Kewvaree Hommuang

ผู้ช่วยอาจารย์
Assistant Instructor


kewvaree.hom@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2227
รายละเอียดเพิ่มเติม

สพ.ญ.ญาดา จันทร์หิรัญ

Yada Janhirun

ผู้ช่วยอาจารย์
Assistant Instructor


yada.jan@mahidol.ac.th
02-441-5242-4 ต่อ 2230
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อแผนก

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  02-441-5242-4 ext 2210