บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน