บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวหน้าศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์