Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.


vet

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

Doctor of Veterinary Medicine Program
ชื่อปริญญา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M.)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 244 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา 6 ปีการศึกษา

ปรัชญาของหลักสูตร
          เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยสามารถประสานและประยุกต์วิชาการสัตวแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์และศาสตร์แขนงอื่น ๆ อย่างรอบด้านเข้าเป็นหนึ่ง (one medicine) เพื่อยังประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม (one health)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ วิสัยทัศน์กว้างไกล มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวร่วมงานกับบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพและสังคม
     2. มีความรู้ และความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้
         2.1 ด้านการจัดการสุขภาพสัตว์ ได้แก่ การตรวจวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน และการควบคุมโรคสัตว์และโรคระบาดสัตว์ การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และนิเวศของสัตว์ป่าและสัตว์สวนสัตว์ ตลอดจนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ที่มีผลต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ
         2.2 ด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข ได้แก่ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน การควบคุมคุณภาพผลิตผลจากสัตว์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและการส่งออก
         2.3 ด้านอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ ได้แก่ การคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงและการจัดการ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนการวิเคราะห์ธุรกิจการผลิตและการจัดการปศุสัตว์เชิงเศรษฐศาสตร์
         2.4 ด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ได้แก่ การผลิตเคมีภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ รวมทั้งความเข้าใจถึงระบบการผลิตและพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์ในรูปแบบอุตสาหกรรม ระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ การทดสอบชีวภัณฑ์ รวมทั้งการควบคุมและการใช้เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์และอาหารสัตว์
     3. สามารถศึกษาและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์เพื่อการบริโภคและการผลิตสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ การพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์ และการวินิจฉัยการรักษา การป้องกันและการกำจัดโรคระบาดสัตว์ เพื่อที่จะกำหนดแนวทางในการพัฒนาการผลิตสัตว์ และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
     4. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การค้นคว้าข้อมูลและติดตามวิทยาการใหม่ ๆ นำไปใช้ในงานวิจัยในการผลิต และการจัดการผลผลิต ตลอดจนการติดต่อสื่อสารภายในประเทศและต่างประเทศทั้งในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ
โดยสามารถประสานและประยุกต์ความรู้ ความสามารถด้านสัตวแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์และการสาธารณสุขของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตรจำนวนหน่วยกิตหมายเหตุ
(ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31 หน่วยกิต  
     1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  7 หน่วยกิต  
     2. กลุ่มวิชาภาษา 11 หน่วยกิต  
     3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  31 หน่วยกิต  
(ข) หมวดวิชาเฉพาะ 207 หน่วยกิต  
     1. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ  86 หน่วยกิต   
     2. กลุ่มวิชาชีพ 121 หน่วยกิต  
         - วิชาชีพบังคับ  115 หน่วยกิต  
         - วิชาชีพบังคับเลือก    6 หน่วยกิต  
(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต   
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า244 หน่วยกิต    

คุณอยู่ที่: หน้าแรก หลักสูตรระดับปริญญาตรี