Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Research1

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science Program in Veterinary Biomedical Sciences (International Program)

หลักสูตรใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มเปิดรับสมัครภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

เปิดสอน 3 วิชาเอก ดังนี้

     1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ (Veterinary Diagnostic Sciences)
     2. วิชาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
        (Applied Veterinary Biomedical Sciences and Veterinary Public Health)
     3. วิชาเอกการจัดการสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์ และสัตว์ป่า (Zoo Animal and Wildlife Health Managements)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

วิชาเอกวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ (Veterinary Diagnostic Sciences) และ
วิชาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข (Applied Veterinary Biomedical Sciences and Veterinary Public Health)

     • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
     • ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
     • ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วิชาเอกการจัดการสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์ และสัตว์ป่า (Zoo Animal and Wildlife Health Managements)

     • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต
วนศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
     • ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
     • ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แผนการศึกษา

(๑) วิชาเอกวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์

ชั้นปี    ภาคฤดูร้อน ก่อนเปิดเรียนภาคต้น 
  *วทคร ๕๐๐ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
* ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตตามคำแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
                                          (ไม่นับหน่วยกิต)                             

ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
  บฑคร ๖๐๓          ชีวสถิติ                          ๓(๓-๐-๖)  สพคร ๗๐๑     สัมนาชีวเวชศาสตร์ทางการ       ๑(๑-๐-๒)
    สัตวแพทย์๒                   
  สพคร ๗๐๐          สัมมนาชีวเวชศาสตร์            ๑(๑-๐-๒)
  ทางการสัตวแพทย์๑        
สพปส ๗๑๑     เทคนิคการตรวจวินิจฉัย          ๓(๒-๓-๕)
ทางห้องปฏิบัติการ 
   สพปส ๗๑๐     สาเหตุและการดำเนินของโรค     ๓(๒-๓-๕) สพปส ๗๑๒     ชีวนิรภัยและความปลอดภัย     ๑(๑-๐-๒)
ด้านชีวภาพในการบริหาร
จัดการห้องปฎิบัติการ 
   สพคร ๘๐๐           วิทยาระเบียบวิธีวิจัย          ๒(๒-๐-๔)  สพคร ๘๐๒     จรรยาบรรณทางสัตวแพทย์     ๑(๑-๐-๒)
และสวัสดิภาพสัตว์
    วิชาเลือก               ไม่น้อยกว่า              ๓ หน่วยกิต 
  รวม ๙ หน่วยกิต   รวม ๙ หน่วยกิต
 ๒ สพคร ๖๙๘               วิทยานิพนธ์               ๖(๐-๒๔-๐) วิชาเลือก                 ไม่น้อยกว่า               ๓ หน่วยกิต
 

วิชาเลือก                  ไม่น้อยกว่า                 ๓ หน่วยกิต

สพคร ๖๙๘               วิทยานิพนธ์               ๖(๐-๒๔-๐)

  รวม ๙ หน่วยกิต   รวม ๙ หน่วยกิต

(๒) วิชาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชั้นปี    ภาคฤดูร้อน ก่อนเปิดเรียนภาคต้น 
  *วทคร ๕๐๐ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
* ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตตามคำแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
                                          (ไม่นับหน่วยกิต)                             

ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
  บฑคร ๖๐๓          ชีวสถิติ                          ๓(๓-๐-๖)  สพคร ๗๐๑     สัมนาชีวเวชศาสตร์ทางการ       ๑(๑-๐-๒)
    สัตวแพทย์๒                   
  สพคร ๗๐๐          สัมมนาชีวเวชศาสตร์            ๑(๑-๐-๒)
  ทางการสัตวแพทย์๑        
สพวค ๗๓๐     วิทยาการระบาดคลินิก          ๒(๒-๐-๔)
ทางการสัตวแพทย์ 
   สพปส ๗๑๐     สาเหตุและการดำเนินของโรค     ๓(๒-๓-๕)

สพวค ๗๓๑     เวชวิจักษณ์ทางการสัตวแพทย์     ๑(๑-๐-๒)

   สพคร ๘๐๐           วิทยาระเบียบวิธีวิจัย          ๒(๒-๐-๔)  สพวค ๗๓๒     กรณีศึกษาทางชีวเวชศาสตร์     ๑(๑-๐-๒)
     สพวค ๘๐๒     จรรยาบรรณทางสัตวแพทย์     ๑(๑-๐-๒)
และสวัสดิภาพสัตว์
    วิชาเลือก               ไม่น้อยกว่า              ๓ หน่วยกิต 
  รวม ๙ หน่วยกิต   รวม ๙ หน่วยกิต
 ๒ สพคร ๖๙๘               วิทยานิพนธ์               ๖(๐-๒๔-๐) วิชาเลือก                  ไม่น้อยกว่า                  ๓ หน่วยกิต
  วิชาเลือก                  ไม่น้อยกว่า                 ๓ หน่วยกิต

สพคร ๖๙๘               วิทยานิพนธ์               ๖(๐-๒๔-๐)

  รวม ๙ หน่วยกิต   รวม ๙ หน่วยกิต

(๓) วิชาเอกการจัดการสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์ และสัตว์ป่า

ชั้นปี    ภาคฤดูร้อน ก่อนเปิดเรียนภาคต้น 
  *วทคร ๕๐๐ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
* ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตตามคำแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
                                          (ไม่นับหน่วยกิต)                             

ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
  บฑคร ๖๐๓          ชีวสถิติ                          ๓(๓-๐-๖)  สพคร ๗๐๑     สัมนาชีวเวชศาสตร์ทางการ       ๑(๑-๐-๒)
    สัตวแพทย์๒                   
  สพคร ๗๐๐          สัมมนาชีวเวชศาสตร์            ๑(๑-๐-๒)
  ทางการสัตวแพทย์๑        
สพวค ๗๓๐       วิทยาการระบาดคลินิก            ๒(๒-๐-๔)
ทางการสัตวแพทย์ 
   สพปส ๗๑๐     สาเหตุและการดำเนินของโรค     ๓(๒-๓-๕) สพวค ๗๓๑     เวชวิจักษณ์ทางการสัตวแพทย์     ๑(๑-๐-๒)
   สพคร ๘๐๐           วิทยาระเบียบวิธีวิจัย          ๒(๒-๐-๔)  สพวค ๗๗๐           เวชศาสตร์เชิงอนุรักษ์          ๑(๑-๐-๒)
และสวัสดิภาพสัตว์
   สพคร ๘๐๐           วิทยาระเบียบวิธีวิจัย          ๒(๒-๐-๔)  สพคร ๘๐๒         จรรยาบรรณทางสัตวแพทย์        ๑(๑-๐-๒)
และสวัสดิภาพสัตว์
    วิชาเลือก               ไม่น้อยกว่า              ๓ หน่วยกิต 
  รวม ๙ หน่วยกิต   รวม ๙ หน่วยกิต
 ๒ สพคร ๖๙๘               วิทยานิพนธ์               ๖(๐-๒๔-๐) สพคร ๖๙๘             วิทยานิพนธ์             ๖(๐-๒๔-๐)
  วิชาเลือก                  ไม่น้อยกว่า                 ๓ หน่วยกิต วิชาเลือก                 ไม่น้อยกว่า               ๓ หน่วยกิต
  รวม ๙ หน่วยกิต   รวม ๙ หน่วยกิต

PDF icon โหลดเอกสารแผนการศึกษาในรูปแบบ PDF new

คุณอยู่ที่: หน้าแรก บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)