Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Tools

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตฯ (หลักสูตรนานาชาติ)

หัวข้อรายละเอียด
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Veterinary Science (International Program)
ชื่อปริญญาภาษาไทย ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์) 
  ชื่อย่อ : ปร.ด.
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Veterinary Science)
  Ph.D. (Veterinary Science)
วิชาเอก (เปิดสอน 3 วิชาเอก) 1. เวชศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (Companion Animal Medicine)
2. เวชศาสตร์การผลิต (Production Medicine)                       
3. พยาธิวิทยา (Pathology)                                              
 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แบบ 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
แบบ 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต
 รูปแบบของหลักสูตร

1. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาเอก
2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาอังกฤษ
3. การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. สัตวแพทย์ชำนาญการ
2. ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางการสัตว์แพทย์
3. ที่ปรึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์

ปรัชญา วัตถุประสงค์

หัวข้อรายละเอียด
ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ มุ่งผลิต
ดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสัตวแพทย์และการวิจัยที่มีความรอบรู้
ทั้งในทางกว้างและทางลึก มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดแบบสร้างสรรค์
เป็นแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถบูรณาการและสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ โดย
การประสานและประยุกต์วิชาการสัตวแพทยศาสตร์ และศาสตร์แขนงอื่นๆ
ในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน เพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม
ด้วยแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว

จุดเด่นของหลักสูตร

รับเฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ และเมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว
บัณฑิตจะพร้อมพัฒนาต่อยอดไปเป็นสัตวแพทย์ชำนาญการได้

วัตถุประสงค์ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฏีบัณฑิตจะมีความรู้
ความสามารถดังนี้ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม และมีภาวะผู้นำในการประพฤติ ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพการสัตวแพทย์

 

2. มีความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่และพัฒนางานวิจัยในการต่อยอดเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านการสัตวแพทย์

 

3. วิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนโครงการวิจัย โดยเลือกใช้วิธีการวิจัยและ
ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์
เพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ มนุษย์
สัตว์และสิ่งแวดล้อม

 

4. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ การแสดงออกและการปฏิสัมพันธ์ที่ดี
เป็นผู้นำ และผู้ตามได้อย่างเหมาะสม สามารถทำงานกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสทิธิภาพ

 

5. มีทักษะในการสื่อสารเพื่อเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้
โดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย

 

6. มีความเชี่ยวชาญในการทำหัตถการขั้นสูงทางด้านสัตวแพทย์ 

 

ระบบการจัดการศึกษา

หัวข้อรายละเอียด
 ระบบการจัดการศึกษา

1. ระบบ : ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค
2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : ไม่มี
3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : ไม่มี

 ระยะเวลาที่ศึกษาตามแผนการศึกษา

5 ปี

 การดำเนินการหลักสูตร

1. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ
2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.1 สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
2.3 มีประสบการณ์ทางวิชาชีพสัตวแพทย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือได้รับการเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (internship)
2.4 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสภาวิชาชีพ
2.5 ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

หัวข้อรายละเอียด
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2 ดังนี้
  (1)หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                                  ไม่นับหน่วยกิต
  (2)หมวดวิชาแกน                                           8 หน่วยกิต
  (3)หมวดวิชาบังคับ                                        12 หน่วยกิต
  (4)หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                          6 หน่วยกิต
  (5)วิทยานิพนธ์                                             48 หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า                                              74 หน่วยกิต
 โครงการวิจัยของหลักสูตร แนวทางการทำวิจัยของหลักสูตรมีดังนี้
  (1)ระบาดวิทยาและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดโรคในสัตว์ 
  (2)พยาธิกำเนิดของโรค 
  (3)การพัฒนาเทคนิค การตรวจวินิจฉัยโรคและความผิดปกติในสัตว์
  (4)ประสิทธิภาพการผลิตโคนมในเขตร้อนชื้น 
  (5)การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 
  (6)เวชศาสตร์ในม้ากีฬา 
  (7)สุขภาพหนึ่งเดียว
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ