Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

PmmvHeader

โครงการในพระดำริหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬา รณ์

          ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์ ในการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น หลากหลายพระกรณียกิจและโครงการที่ทรงมีพระดำริจัดทำขึ้น ก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชาวไทยทั้งสิ้น ทั้งโครงการบำเพ็ญพระกุศลตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง, การตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานพระตำหนักจักรีบงกช เพื่อบริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในบริเวณใกล้เคียงพระตำหนัก รวมทั้งการเสด็จออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิ พอ.สว. ให้การรักษาประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร
          นอกจากความห่วงใยที่ทรงมีต่อสุขภาพของราษฎรแล้ว ยังทรงมีน้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่เผื่อแผ่ไปถึงสัตว์เลี้ยงของประชาชนอีกด้วย ดังจะเห็นจาก “โครงการในพระดำริ หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์” ที่พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ขึ้น เพื่อเสริมการทำงานของหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิ พอ.สว.ในการบริการออกตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่สัตว์ในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ทรงเข้าใจวิถีชีวิตของประชาชนในชนบท ที่มีการเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก โดยทรงหวังให้แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ให้การรักษา พร้อมให้คำแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ราษฎรในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะทำให้ประชาชนประกอบอาชีพได้อย่างราบรื่น รวมไปถึงการรักษาสัตว์เลี้ยงในครัวเรือนอีกด้วย พร้อมกันนี้ยังทรงจัดตั้ง “หน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน” เพื่อให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงควบคู่ไปกับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานพระตำหนักจักรีบงกช นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 pmmv3 pmmv1 pmmv9
 pmmv8 pmmv4 pmmv10

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการ พอ.สว.