Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Salaya Dog Shelter2

เกริ่นนำ

          มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่ประสบกับปัญหาสุนัขจรจัด จากยอดสำรวจเมื่อปี พ.ศ.2550 พบว่าพื้นที่ศาลายามีสุนัขจรจัดจำนวนมากประมาณ 100 ตัว และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของสุนัขจรจัดส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีผู้นำสุนัขมาปล่อยทิ้งไว้ในมหาวิทยาลัย อีกส่วนหนึ่งเกิดจากบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยนำสุนัขมาเลี้ยงในพื้นที่ และให้อาหารแก่สุนัขในที่ต่างๆ รวมทั้งเป็นผลมาจากการผสมพันธุ์และเพิ่มจำนวนระหว่างสุนัขด้วยกันเอง ซึ่งในระยะที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้พยายามแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
         ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมศาลายามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมาก จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าประชาคมศาลายายังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสุนัขจรจัดแตกต่างกัน กลุ่มแรกต้องการให้มีสุนัขอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพราะความรักและสงสารและจะมีปฏิกิริยาต่อต้านหากมีการนำสุนัขออกจากพื้นที่หรือพยายามปกปิดซ่อนเร้นสุนัขไว้ในบริเวณต่างๆ เช่น อาคารเรียน หอพัก ชมรม ฯลฯ อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงเห่าหอนและการดักทำร้าย ต้องการให้นำสุนัขที่ก่อเหตุออกจากพื้นที่และไม่เห็นด้วยกับการเลี้ยงสุนัขในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทางด้านการแพทย์และสุขภาพ ปัจจุบันสุนัขจรจัดจึงเป็นภาระกับมหาวิทยาลัยและกำลังสร้างปัญหาในหลายๆ ด้าน อาทิ

          1. เป็นพาหะสำคัญนำโรคพิษสุนัขบ้า และโรคสัตว์ติดคนอื่นๆ
          2. เกิดมลภาวะทางเสียงและมลพิษจากอุจจาระ
          3. เป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์
          4. การรื้อค้นและกระจายขยะมูลฝอย กระทบต่อทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ศาลายา ด้วยการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สู่การเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ เป็นชุมชนการศึกษาที่น่าอยู่ เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร จึงกำหนดให้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีการควบคุมปริมาณสุนัขจรจัดควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ขอสุนัขเหล่านี้ให้ดีขึ้น โดยจัดทำ “โครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและพัฒนาต้นแบบสาธิตการจัดการสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับหลักคุณธรรม หลักจริยธรรม โดยการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาคมทุกภาคส่วนทั้งจากคณะ/สถาบันต่างๆ นักศึกษา บุคลากร ชุมชนรอบข้าง ตลอดจนประชาชนผู้รักสุนัขทั่วไป โดยมอบหมายให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

*หมายเหตุ โครงการบ้านรักหมาศาลายา เป็นโครงการจัดสวัสดิภาพสุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีโอกาสได้รับการอุปการะไปอยู่บ้านใหม่ ไม่มีนโยบายรับสุนัขเข้ามาเลี้ยงในโครงการ

cream  1  2 

 

3 

รับบริจาคอาหารเม็ด สำหรับสุนัขทุกอายุ ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดและของเล่น เช่น กระดูกสำหรับให้สุนัขกัดแทะ

 

   
 

โครงการสัตว์บำบัดใจ

          ในปัจจุบัน ได้มีการนำสัตว์มาใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจของมนุษย์โดยวิธีการสัตว์เลี้ยงบําบัด นับเป็นรูปแบบหนึ่งของการบําบัดด้วยสัตว์ ซึ่งมีงานวิจัยรองรับมากพอสมควรว่าได้ผลดี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถช่วยเยียวยาด้านจิตใจเป็นอย่างดี โดยทางกลุ่มเล็งเห็นความสำคัญของการบำบัดด้วยสัตว์ จึงมีความคิดที่จะทำโครงการสัตว์บำบัดใจ โดยการนำสุนัขที่มีอยู่แล้วในโครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และพัฒนาต้นแบบสาธิตการจัดการสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการสุนัขนิสัยดี มาทำการบำบัดสภาพจิตใจของคนชราที่อยู่ในบ้านพักคนชราให้มีสุขภาวะทางจิตใจที่ดีขึ้น ซึ่งบ้านพักคนชราที่เราสนใจคือสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม บ้านเลขที่ 1/1 หมู่5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
      โครงงานนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็น หนึ่งในยี่สิบทีมสุดท้าย ของการประกวดโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา โครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปี 2556 ซึ่งจัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน

 

        Dog therapy 2 Dog therapy 3  Dog therapy 4 
                         Dog therapy 5  Dog therapy 1

 

 

โครงการสัตวแพทย์ดูแลสุนัขนำทาง

          สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกครั้งที่ 8 (The World Blind Union 8 th General Assembly : WBU GA) และสมัชชาสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น (International Council for Education of People with Visual Impairment General Assembly)
          ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  8 - 18  พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ได้จัดสัตวแพทย์ เพื่อดำเนินการตรวจและดูแลสุขภาพสุนัขนำทางของผู้พิการทางสายตาที่เดินทางมาพร้อมกัน

                       GuideDog1  GuideDog3  GuideDog2

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการบ้านรักหมาศาลายา