Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

VDO

4. หลักฐานการสมัคร

หลักฐานการสมัคร
4.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และต้องเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน
     4.1.1 สำหรับการส่งหลักฐานทางไปรษณีย์จำนวน 2 รูป
     4.1.2 กรณีผู้สมัครส่งไฟล์รูปถ่าย (Upload) ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB รูปแบบไฟล์ jpeg
4.2 หลักฐานแสดงคุณวุฒิ
     4.2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สำเนาปริญญาบัตร
     4.2.2 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์(ในปีการศึกษา 2557) ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2557)
 4.3 บันทึกผลการศึกษา
    4.3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรอย่างละเอียดทุกปีการศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
    4.3.2 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์(ในปีการศึกษา 2557) ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Grade Report)
    4.3.3 ผู้ที่ได้รับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาก่อน เช่น มีวุฒิ ป.ป., พ.ม., ป.ม., ป.กศ.สูง,ป.ว.ช. หรือ ป.ว.ส. ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) สำหรับวุฒิดังกล่าวนี้ด้วย
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน 
4.6 หลักฐานอื่น ๆ ที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาต้องการและระบุ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือสำเนาใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 
4.7 ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 หรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง ดูรายละเอียดได้ที่http://www.grad.mahidol.ac.th ทั้งนี้ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากการสอบคัดเลือกตามกำหนดการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ในแต่ละรอบ /ปีการศึกษา ตามข้อ 5. (หน้าถัดไป) ไม่สามารถนำผลสอบมาใช้ในการพิจารณาสำหรับการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งต่อไปได้ 
     สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะใช้ผลการสอบ “ผ่าน” ความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นขอให้แนบหนังสือรับรองการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากบัณฑิตวิทยาลัย หรือหลักฐานแสดงการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) ยื่นพร้อมหลักฐานการสมัครโดยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
     กรณีผู้สมัครระดับปริญญาเอก ที่มีผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษแล้ว หากมีความประสงค์จะเข้าสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEFL-ITP) ตามกำหนดการสอบคัดเลือกในรอบที่สมัคร ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP จำนวน 1,200 บาท พร้อมค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) ทาง Internet จำนวน 500 บาท 
     ในการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่แต่ละหลักสูตร สาขาวิชาต้องการหรือระบุ ทั้งนี้ในการสมัครแต่ละรอบ ผู้สมัครอาจสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา ซึ่งผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกครั้งตามรอบที่สมัคร และ/หรือตาม จำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร โดยหากผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ต้องแนบสำเนาหลักฐานการ สมัครอย่างละ 2 ฉบับ โดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ
     หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจพบในภายหลังว่าหลักฐานเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครไม่ ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการตาม กฎหมาย และให้พ้นสภาพนักศึกษาหากรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาแล้ว และจะไม่คืนเงิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
คุณอยู่ที่: หน้าแรก การรับสมัคร หลักฐานการสมัคร