Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

VDO

3. ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัครสอบ
     บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครเฉพาะทาง Internet สำหรับปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29กันยายน – 5 มกราคม 2558 และรอบที่ 2 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2557 – 16 เมษายน 2558โดยผู้สมัครดำเนินการดังนี้
3.1 ผู้สมัครเข้าระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th
3.2 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครในหลักสูตรสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
3.3 ระบุรอบที่ต้องการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558
3.4 ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัคร
3.5 กรอกใบสมัคร (บฑ. 8) ให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet เข้าสู่บัณฑิตวิทยาลัยตามกำหนดการรับสมัครข้างต้น โดยผู้สมัครในรอบที่ 1 จะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบภายในเวลา 16.30 น.ของวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 และผู้สมัครในรอบที่ 2 จะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบภายในเวลา 16.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 โดยผู้ที่ส่งข้อมูลการสมัครทาง Internetระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องชำระค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) ทาง Internet สาขาวิชาละ500 บาท เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องชำระค่าสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-ITPคนละ 1,200 บาท
3.6 การส่งหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครทุกฉบับโดยให้ดำเนินการ เลือกวิธีส่งเอกสารเพียงวิธีเดียว เท่านั้น ดังนี้
3.6.1 ผู้สมัครส่งไฟล์เอกสาร (Upload) เอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ (ตามข้อ 4.)และเอกสารหลักฐานการชำระเงิน โดยการส่งไฟล์เอกสารต่าง ๆ ขนาดของไฟล์เอกสารไม่เกิน 2 MB รูปแบบไฟล์ pdf เฉพาะรูปถ่ายให้ส่งไฟล์รูปแบบ jpeg หรือ
3.6.2 ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครและเอกสารหลักฐานการชำระเงิน ทางไปรษณีย์มาที่..บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตู้ ปณ. 15 ปณจ. พุทธมณฑล ศาลายาจ.นครปฐม 73170 (วงเล็บมุมซอง...หลักฐานการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา)
 3.7 วิธีการชำระเงินค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) ทาง Internet มี 2 วิธี โดยผู้สมัครในรอบที่ 1จะต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 และผู้สมัครในรอบที่ 2จะต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 ดังนี้
      3.7.1 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน (ใบ Invoice) ตาม ข้อ 3.5 ไปยื่นชำระเงิน ที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
      3.7.2 ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต์(บัณฑิตวิทยาลัย ไม่รับเงินสด ,ธนาณัติ หรือเอกสารการเงินประเภทอื่น นอกจากวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น และกรณีผู้สมัครชำระเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะและต้องชำระใหม่ทั้งหมด )
 3.8 ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการสมัครตามข้อ 3.6.1 หรือ 3.6.2 ภายในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558(สำหรับผู้สมัครรอบที่ 1) และ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 (สำหรับผู้สมัครรอบที่ 2)หากพ้นกำหนดการนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รัพิจารณา (กรณีส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์)
 3.9 กรณีผู้สมัครประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชาในรอบที่สนใจสมัครสามารถสมัครได้หากสาขาวิชาที่สมัครกำหนดสอบวิชาพื้นฐานเหมือนกัน หรือไม่สอบวิชาพื้นฐานแต่จะมีสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ต้องเริ่มปฏิบัติตาม ข้อ 3.5 - 3.8 ใหม่และต้องชำระค่าใบสมัคร(รวมค่าสมัคร) ทาง Internet สาขาวิชาละ 500 บาท กรณีผู้สมัครระดับปริญญาเอก มากกว่า 1 สาขาวิชาให้ชำระค่าสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP เพียงครั้งเดียว
 3.10 เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งสถานะการรับสมัครทาง Internet ที่ Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th ทั้งนี้ผู้สมัครต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ที่เว็บไซต์ข้างต้น) ในวันที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศสถานที่สอบข้อเขียน(วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 สำหรับผู้สมัครรอบที่ 1) และ (วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558สำหรับผู้สมัครรอบที่ 2) ซึ่งในวันสอบข้อเขียนผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบ พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย (ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ)
คุณอยู่ที่: หน้าแรก การรับสมัคร ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา