Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

VDO

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

คุณสมบัติ
2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
     2.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก)
     2.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร-บัณฑิตชั้นสูง)
     2.1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท)
     2.1.4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า(สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต)
2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
     2.2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
     2.2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หรือไม่ต่ำกว่า 3.00 (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
     2.2.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
     2.2.4 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
     2.3 มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
     2.4 สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษามาทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

หมายเหตุ:

     1. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนดให้แนบคำร้องขออนุมัติสมัครสอบโดยผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชา ก่อนสมัคร (ดาวน์โหลดคำร้องขออนุมัติสมัครสอบได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php เมนูแบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ)
     2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติในหลักสูตรสาขาวิชาที่จะสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชานั้นกำหนด หากภายหลังบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรสาขาวิชาตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ถูกต้อง บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คุณอยู่ที่: หน้าแรก การรับสมัคร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร