Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

VDO

5. การสอบข้อเขียน

          กำหนดการสอบข้อเขียนผู้สมัครระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับ ปริญญามหาบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่สอบสำหรับ
ผู้สมัครรอบที่1
วันที่สอบสำหรับ
ผู้สมัครรอบที่2*
วิชาที่สอบเวลาที่สอบสถานที่สอบ
17ม.ค.2558 16พ.ค.2558
*เปิดรับสมัครเฉพาะ
บางหลักสูตรสาขาวิชา
1. วิชาภาษาอังกฤษ
2. วิชาความรู้ทั่วไป
3. วิชาพื้นฐาน**
8.30 – 11.30 น.
11.30 –12.30 น.
13.30 –16.30 น.
ม. มหิดล ศาลายา จ. นครปฐม
โดยดูรายละเอียดห้องสอบได้จาก
www.grad.mahidol.ac.th หรือ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ณ
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุก แห่ง

** ดูรายละเอียดวิชาสอบในการสอบวิชาพื้นฐาน จากตารางการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
*** ผู้สมัครต้องเข้าสอบข้อเขียนให้ตรงกับช่วงกำหนดการสอบในรอบที่สมัคร
โดยผู้สมัครต้องสอบข้อเขียนดังนี้
5.1 วิชาภาษาอังกฤษ
     5.1.1 ผู้สมัครระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สอบวิชาภาษาอังกฤษข้อสอบ TOEFL – ITP (ใช้เวลาสอบประมาณ 115 นาที)
     5.1.2 ผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับประกาศนียบัตร-
บัณฑิต สอบวิชาภาษาอังกฤษข้อสอบของหน่วยภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
5.2 วิชาความรู้ทั่วไป ประกอบด้วยความถนัดทั่วไป , คณิตศาสตร์ , คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิชาพื้นฐานตามที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาจะกำหนดให้สอบ

คุณอยู่ที่: หน้าแรก การรับสมัคร การสอบข้อเขียน