SDGs
Goals 9

Industry Innovation and Infrastructure

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 9 - อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เป็นกุญแจสำคัญในการหาทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดให้มีชิ้นงานใหม่และส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและการลงทุนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เหล่านี้เป็นวิธีที่สำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนา 17 ข้อ ที่อยู่ในวาระการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วิธีการแบบบูรณาการเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความคืบหน้าไปยังเป้าหมายอื่นๆ

งานวิจัย

52

วิชา

0

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ-
ที่มาและความสำคัญ-
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ-
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ-
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย-
วัตถุประสงค์-
รูปแบบการดำาเนินกิจกรรม/โครงการ-
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม-
จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม-
ผลลัพธ์ที่นาไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม-
รูปภาพประกอบ-
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ-
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

©2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved