SDGs
Goals 16

Peace Justice and Strong Institutions

ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 16 - สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

สันติภาพ ความมั่นคง สิทธิมนุษยชนและการปกครองที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมเป็นการรวมกันที่สำคัญเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เราอาศัยอยู่ในโลกที่ถูกแบ่งแยกมากขึ้น บางภูมิภาคได้รับสิทธิ์ในความสงบ การรักษาความปลอดภัย ความเจริญ อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ในขณะที่ภูมิภาคอื่นตกอยู่ในวงจรของความขัดแย้งและความรุนแรงที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้และควรจะต้องได้รับการแก้ไข

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะลดความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลและชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความไม่มั่นคงอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการปกครองด้วยกฎหมายและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการนี้เช่นเดียวกับการลดอาวุธผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาในสถาบันการปกครองทั่วโลก

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ-
ที่มาและความสำคัญ-
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ-
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ-
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย-
วัตถุประสงค์-
รูปแบบการดำาเนินกิจกรรม/โครงการ-
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม-
จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม-
ผลลัพธ์ที่นาไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม-
รูปภาพประกอบ-
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ-
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

©2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved