เกี่ยวกับเรา

MoZWE

ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ เป็นหน่วยงานภายใต้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 เพื่อควบคุมวิกฤตการณ์โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ที่ระบาดในประเทศไทยในเวลานั้น

Monitoring & Surveillance

ศูนย์เฝ้าระวังฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดโรคระบาด (Epidemic) หรือโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) อันเนื่องมาจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพทั้งในและนอกพื้นที่ธรรมชาติ รวมทั้งเฝ้าระวังโรคอื่นจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นพาหะนำโรคก่อให้เกิดความเสียหายหรือเจ็บป่วยของปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า และประชาชน

Raising awareness & Preparation

ศูนย์เฝ้าระวังฯ ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังและเตือนภัย ประสานงานกับเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การระบาดของโรคและผลกระทบจากการระบาดของโรคไข้หวัดนก รวมถึงโรคอุบัติใหม่ (Emerging diseases) ได้ตั้งแต่ระยะต้น อีกทั้งดำเนินการเตือนภัยจากโรคอันมีที่มาจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้/การฝึกอบรม แก่สัตวแพทย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ การฝึกอบรมการจับบังคับสัตว์ รวมถึงการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมต่าง ๆ

งานของเรา

Vision

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการพิสูจน์ทราบและนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ป่า เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและชีวิตที่ดีขึ้น

To be an excellent center in scientific knowledge provider on wildlife health for better ecosystem and human well-being

Mission

พันธกิจ

Contact us

ช่องทางการติดต่อ