ตารางข้อมูลการให้บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ใน google sheets

Update 5 พฤษภาคม 2565

หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ พ.ศ.2565

ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

คู่มือการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจจากสัตว์เพื่อการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

อัพเดท มกราคม 2561

ดาวน์โหลด แบบบันทึกรับสิ่งส่งตรวจ Sample submission form

อัพเดท สิงหาคม 2564

หากมีสัตว์หลายชนิด โปรดกรอกรายละเอียดลงใน

แบบบันทึกการเก็บสิ่งส่งตรวจ ด้านระบาด

ส่งตัวอย่างที่

จุดรับตัวอย่าง ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ (ศวส.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ในวันและเวลาราชการ โทร 02-4410933 (หากเป็นกรณีเร่งด่วนหรือนอกเวลาราชการ โปรดประสานงานกับเจ้าหน้าที่ก่อน)