1. ตรวจสอบรายการตรวจ

ตารางข้อมูลการให้บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ใน google sheets

Update 5 พฤษภาคม 2565

หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ พ.ศ.2565

ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

2. เก็บตัวอย่าง

คู่มือการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจจากสัตว์เพื่อการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

อัพเดท พฤษภาคม 2563

3. กรอกแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด แบบบันทึกรับสิ่งส่งตรวจ Sample submission form

อัพเดท ธันวาคม 2565

หากมีสัตว์หลายชนิด โปรดกรอกรายละเอียดลงใน

แบบบันทึกการเก็บสิ่งส่งตรวจ ด้านระบาด

4. ส่งตัวอย่าง

ส่งตัวอย่างที่

จุดรับตัวอย่าง ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ (ศวส.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ในวันและเวลาราชการ โทร 02-4410933 (หากเป็นกรณีเร่งด่วนหรือนอกเวลาราชการ โปรดประสานงานกับเจ้าหน้าที่ก่อน)