ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจาก
สัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ

The Monitoring and Surveillance Center
for Zoonotic Diseases in Wildlife and Exotic Animals

บริการตรวจวินิจฉัย

ห้องปฏิบัติการศูนย์เฝ้าระวังฯ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระหว่างสัตว์และคน และโรคในสัตว์ป่า ด้วยห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน

รู้จักเรา

เราเป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำหน้าที่เฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคระบาดที่มาจากจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพทั้งในและนอกพื้นที่ธรรมชาติ รวมทั้งเฝ้าระวังโรคอื่นจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นพาหะนำโรคก่อให้เกิดความเสียหายหรือเจ็บป่วยของปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า และประชาชน


Thailand-National Wildlife Health Center

ศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคติดต่อในสัตว์ป่าของประเทศ