ศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ

Thailand – National Wildlife Health Center

กว่า 20 ปีที่จัดตั้งขึ้นมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและติดตามโรคในสัตว์ป่าเรื่อยมา ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม การสอบสวนโรค การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการกว่า 50,000 ตัวอย่างจากสัตว์ป่า สัตว์ในสวนสัตว์และปศุสัตว์ ทั้งที่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และโรคสำคัญอื่น ๆ ในสัตว์

ข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมและส่งให้กับภาครัฐเพื่อใช้วางมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค อีกทั้งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ทั้งการจัดทำสื่อวิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมให้แก่นักชีววิทยาสัตว์ป่า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกด้วย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการจัดตั้ง

ศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ
(Thai National Wildlife Health Center) 

ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานการศึกษา ในการติดตาม เฝ้าระวัง สำรวจและแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามในสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม หรือโรคติดต่อในสัตว์ป่าและโรคอุบัติใหม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดีมากยิ่งขึ้น

ศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ด้วยความร่วมมือของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมปศุสัตว์ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เดือนตุลาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งสหรัฐอเมริกา (The USGS – National Wildlife Health Center; USGS – NWHC) ในการดำเนินโครงการ OIE Twinning program เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่


แผนการดำเนินงาน
ของศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ