พิธีมอบรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

     วันที่ 2 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล และแสดงความยินดีกับ รศ.นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” และบุคลากรท่านอื่นๆ ของคณะฯ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ซึ่งได้แก่ 1. อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์ฺหญิงสินีนาถ เจียมทวีบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 2. ดร.เมธาวี ทองดี นักวิจัย 3. นางสาวสมัชญา เพ็งดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ 4. นางสริญญา ศรีมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5. นางสาวรพีพรรณ เพ็งจันทร์ พนักงานทั่วไป โดยมี พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช อาคารสำนักงานอธิการบดี

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

©2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved