ปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก
(หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก
(หลักสูตรนานาชาติ)

สัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางคลินิกสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนปฏิบัติงานในสถานพยาบาลสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน

• สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
• ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
• ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสภาวิชาชีพ
• ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

หัวข้อ รายละเอียด
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่มีหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต(รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร)
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา 1 ปี
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved