หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

การรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
การรับนักศึกษาระบบ TCAS
รอบที่ 1 Portfolio
รอบที่ 2 โควต้า
- หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต โครงการพัฒนาสัตวแพทย์
- หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต โควตาพื้นที่
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 Admission
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

* ชั้นปีที่ 1 การจัดการศึกษาระดับเตรียมสัตวแพทย์ ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มวิชา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และรายวิชาด้านการพัฒนามนุษย์
* ชั้นปีที่ 2-3 การจัดการศึกษาระดับปรีคลินิก ครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประกอบด้วย การเรียนการสอนและปฏิบัติในกลุ่มวิชาโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย ชีวเคมี พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา เภสัชวิทยา พิษวิทยา ปรสิตวิทยา สัตวศาสตร์ รวมถึง ระเบียบวิธีวิจัยและการแก้ปัญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย์
* ชั้นปีที่ 4-5 การจัดการศึกษาระดับคลินิก ครอบคลุมความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาทั้งทางด้านอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์ สัตวแพทย์สาธารณสุข กฎหมาย และจรรยาบรรณ
* ชั้นปีที่ 6 การจัดการเรียนการสอนคลินิกปฏิบัติ ครอบคลุมการอบรมคลินิกปฏิบัติในทุกชนิดสัตว์ ประกอบด้วย สัตว์เล็ก สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ม้า สุกร และคลินิกปฏิบัติสัตวแพทย์สาธารณสุข รวมไปถึงการทำโครงการวิจัย

     กิจกรรมนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาปฏิบัตินอกเหนือจากขอบเขตของหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยนักศึกษาจะดำเนินการจัดกิจกรรมเหล่านั้นด้วยตนเองภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ นี้จะดำเนินการโดยนักศึกษา สโมสรนักศึกษา หรือชมรมต่าง ๆ ที่ร่วมกันจัดขึ้น และผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคมอารมณ์ ร่างกาย เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ภาวะผู้นำ รู้จักการทำงานเป็นทีมการปรับตัวและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในด้านการรับผิดชอบตนเอง โดยทำงานร่วมกันแบบประชาธิปไตย โดยมีการส่งเสริมในรูปแบบของสโมสรนักศึกษา ชมรมต่าง ๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรม ลักษณะของกิจกรรมนักศึกษาจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ และเป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน ดังนี้

1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ รวมถึงเป็นพิธีการต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลของเราอย่างเป็นทางการ

พิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีที่ได้สืบทอดกันมาช้านาน และปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีไทยอันดีงาม และส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงความกตัญญู รู้คุณ และรำลึกถึงครูอาจารย์ที่ได้ให้การอบรมสั่งสอน ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ แก่ศิษย์

งานเบิกฟ้ากิจกรรม
เป็นการนำเสนอกิจกรรมของชมรมต่างๆ ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ทีได้จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละชมรมจัด และสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมต่างๆ ได้ตรงตามความสนใจ โดยกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นนั้น ทำให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีหน่วยงานเป็นผู้จัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย) หรือเรียกว่า สโมสรนักศึกษา เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมของส่วนงาน และให้ความร่วมมือกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมีหน้าที่หลักในการดูแลและจัดกิจกรรมทั้งปวงของนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเป็นผู้ควบคุมดูแลและให้ความสะดวกแก่การจัดกิจกรรมของชมรมต่าง

ชมรมภายใต้สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีทั้งหมด จำนวน 9 ชมรม ดังนี้

1. ชมรมคนรักสัตว์ศาลายา
2. ชมรมกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า
3. ชมรมฝึกสุนัขนิสัยดี
4. ชมรมสัตวแพทย์อาสา
5. ชมรมปลาเป็นว่ายทวนน้ำ
6. ชมรมปลาสวยน้ำใส
7. ชมรมขี่ม้า
8. ชมรมสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
9. ชมรมดนตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต Doctor of Veterinary Medicine Program
ชื่อปริญญา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(สพ.บ.) Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M.)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 244 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา 6 ปีการศึกษา
ปรัชญาของหลักสูตร
          เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยสามารถประสานและประยุกต์วิชาการสัตวแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์และศาสตร์แขนงอื่น ๆ อย่างรอบด้านเข้าเป็นหนึ่ง (one medicine) เพื่อยังประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม (one health)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ วิสัยทัศน์กว้างไกล มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวร่วมงานกับบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพและสังคม
     2. มีความรู้ และความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้
         2.1 ด้านการจัดการสุขภาพสัตว์ ได้แก่ การตรวจวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน และการควบคุมโรคสัตว์และโรคระบาดสัตว์ การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และนิเวศของสัตว์ป่าและสัตว์สวนสัตว์ ตลอดจนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ที่มีผลต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ
         2.2 ด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข ได้แก่ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน การควบคุมคุณภาพผลิตผลจากสัตว์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและการส่งออก
         2.3 ด้านอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ ได้แก่ การคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงและการจัดการ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนการวิเคราะห์ธุรกิจการผลิตและการจัดการปศุสัตว์เชิงเศรษฐศาสตร์
         2.4 ด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ได้แก่ การผลิตเคมีภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ รวมทั้งความเข้าใจถึงระบบการผลิตและพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์ในรูปแบบอุตสาหกรรม ระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ การทดสอบชีวภัณฑ์ รวมทั้งการควบคุมและการใช้เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์และอาหารสัตว์
     3. สามารถศึกษาและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์เพื่อการบริโภคและการผลิตสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ การพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์ และการวินิจฉัยการรักษา การป้องกันและการกำจัดโรคระบาดสัตว์ เพื่อที่จะกำหนดแนวทางในการพัฒนาการผลิตสัตว์ และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
     4. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การค้นคว้าข้อมูลและติดตามวิทยาการใหม่ ๆ นำไปใช้ในงานวิจัยในการผลิต และการจัดการผลผลิต ตลอดจนการติดต่อสื่อสารภายในประเทศและต่างประเทศทั้งในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ
โดยสามารถประสานและประยุกต์ความรู้ ความสามารถด้านสัตวแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์และการสาธารณสุขของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved