หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มเปิดรับสมัครภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

เปิดสอน 3 วิชาเอก ดังนี้
1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ (Veterinary Diagnostic Sciences)
2. วิชาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
(Applied Veterinary Biomedical Sciences and Veterinary Public Health)
3. วิชาเอกการจัดการสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์ และสัตว์ป่า (Zoo Animal and Wildlife Health Managements)

วิชาเอกวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ (Veterinary Diagnostic Sciences) และ
วิชาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข (Applied Veterinary Biomedical Sciences and Veterinary Public Health)
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
• ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
• ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วิชาเอกการจัดการสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์ และสัตว์ป่า (Zoo Animal and Wildlife Health Managements)
• สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต
วนศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
• ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
• ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(๑) วิชาเอกวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
ชั้นปี ภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนภาคต้น
*วทคร ๕๐๐ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
* ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตตามคำแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(ไม่นับหน่วยกิต) 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
บฑคร ๖๐๓     ชีวสถิติ     ๓(๓-๐-๖) สพคร ๗๐๑     สัมนาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ ๒     ๑(๑-๐-๒)
สพคร ๗๐๐     สัมมนาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์๑     ๑(๑-๐-๒)   สพปส ๗๑๑     เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ     ๓(๒-๓-๕)
สพปส ๗๑๐     สาเหตุและการดำเนินของโรค     ๓(๒-๓-๕) สพปส ๗๑๒ ชีวนิรภัยและความปลอดภัยด้านชีวภาพในการบริหารจัดการห้องปฎิบัติการ     ๑(๑-๐-๒)
สพคร ๘๐๐     วิทยาระเบียบวิธีวิจัย     ๒(๒-๐-๔) สพคร ๘๐๒     จรรยาบรรณทางสัตวแพทย์และสวัสดิภาพสัตว์     ๑(๑-๐-๒)
วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต
รวม ๙ หน่วยกิต รวม ๙ หน่วยกิต
สพคร ๖๙๘     วิทยานิพนธ์     ๖(๐-๒๔-๐) วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต
วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต สพคร ๖๙๘     วิทยานิพนธ์     ๖(๐-๒๔-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต รวม ๙ หน่วยกิต
(๒) วิชาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
ชั้นปี ภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนภาคต้น
*วทคร ๕๐๐ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
* ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตตามคำแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(ไม่นับหน่วยกิต)
ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
บฑคร ๖๐๓ ชีวสถิติ ๓(๓-๐-๖) สพคร ๗๐๑     สัมนาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์๒     ๑(๑-๐-๒)
สพคร ๗๐๐     สัมมนาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์๑     ๑(๑-๐-๒)
สพวค ๗๓๐     วิทยาการระบาดคลินิกทางการสัตวแพทย์     ๒(๒-๐-๔)
สพปส ๗๑๐     สาเหตุและการดำเนินของโรค     ๓(๒-๓-๕) สพวค ๗๓๑     เวชวิจักษณ์ทางการสัตวแพทย์     ๑(๑-๐-๒)
สพคร ๘๐๐     วิทยาระเบียบวิธีวิจัย     ๒(๒-๐-๔) สพวค ๗๓๒     กรณีศึกษาทางชีวเวชศาสตร์     ๑(๑-๐-๒)
สพวค ๘๐๒     จรรยาบรรณทางสัตวแพทย์และสวัสดิภาพสัตว์     ๑(๑-๐-๒)
วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต
รวม ๙ หน่วยกิต รวม ๙ หน่วยกิต
สพคร ๖๙๘     วิทยานิพนธ์     ๖(๐-๒๔-๐) วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต สพคร ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๖(๐-๒๔-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต รวม ๙ หน่วยกิต
(๓) วิชาเอกการจัดการสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์ และสัตว์ป่า
ชั้นปี ภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนภาคต้น
*วทคร ๕๐๐ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
* ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตตามคำแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(ไม่นับหน่วยกิต)
ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
บฑคร ๖๐๓     ชีวสถิติ     ๓(๓-๐-๖) สพคร ๗๐๑     สัมนาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์๒     ๑(๑-๐-๒)
สพคร ๗๐๐     สัมมนาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์๑     ๑(๑-๐-๒)
สพวค ๗๓๐     วิทยาการระบาดคลินิกทางการสัตวแพทย์     ๒(๒-๐-๔)
สพปส ๗๑๐     สาเหตุและการดำเนินของโรค     ๓(๒-๓-๕) สพวค ๗๓๑     เวชวิจักษณ์ทางการสัตวแพทย์     ๑(๑-๐-๒)
สพคร ๘๐๐     วิทยาระเบียบวิธีวิจัย     ๒(๒-๐-๔) สพวค ๗๗๐     เวชศาสตร์เชิงอนุรักษ์และสวัสดิภาพสัตว์     ๑(๑-๐-๒)
สพคร ๘๐๐     วิทยาระเบียบวิธีวิจัย     ๒(๒-๐-๔) สพคร ๘๐๒     จรรยาบรรณทางสัตวแพทย์และสวัสดิภาพสัตว์     ๑(๑-๐-๒)
วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต
รวม ๙ หน่วยกิต รวม ๙ หน่วยกิต
สพคร ๖๙๘     วิทยานิพนธ์     ๖(๐-๒๔-๐) สพคร ๖๙๘     วิทยานิพนธ์     ๖(๐-๒๔-๐)
วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต
รวม ๙ หน่วยกิต รวม ๙ หน่วยกิต
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved