หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์

Master of Science Program in Veterinary Biomedical Sciences
(International Program)

หลักสูตรใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มเปิดรับสมัครภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

เปิดสอน 4 วิชาเอก ดังนี้
1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ (Veterinary Diagnostic Sciences)
2. วิชาเอกชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ประยุกต์ (Applied Veterinary Biomedical Sciences)
3. วิชาเอกสัตวแพทย์สาธารณสุข (Veterinary Public Health)
4. วิชาเอกการจัดการสุขภาพสัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า (Zoo Animal and Wildlife Health Managements)

1.วิชาเอกวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ (Veterinary Diagnostic Sciences) 
2.วิชาเอกชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ประยุกต์ (Applied Veterinary Biomedical Sciences)
3.วิชาเอกสัตวแพทย์สาธารณสุข (Veterinary Public Health)
คุณสมบัติของวิชาเอกที่ 1-3
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
• ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
• ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

4.วิชาเอกการจัดการสุขภาพสัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า (Zoo Animal and Wildlife Health Managements)

• สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต
วนศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
• ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
• ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(1) Veterinary Diagnostic Sciences
*สาขาวิชา Veterinary Diagnostic Sciences และ Applied Veterinary Biomedical Sciences ต้องลงเรียนวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology
Year Semester 1 Semester 2
1 GRID603 Biostatistics 3(3-0-6) VSID701 Seminar in Veterinary Biomedical Science II 1(1-0-2)
VSID702 Research Methodology for Veterinary Biomedical Science 2(2-0-4) VSPA711 Laboratory Diagnostic Techniques 3(2-3-5)
VSID806 Veterinary Welfare in Research 1(1-0-2) VSPA712 Biosafety and Biosecurity in Laboratory Management 1(1-0-2)
VSID700 Seminar in Veterinary Biomedical Science I 1(1-0-2) VSPA722 Advanced Immunology in Veterinary Science  3(3-0-6)
VSPA710 Causes and Progression of Disease 3(2-3-5) Elective 3 credits
Elective Not less than 3 credits
Total 13 credits Total 11 credits
2 VSID698 Thesis 6 (0-18-0) VSID698 Thesis 6 (0-18-0)
Total 6 credits Total 6 credits
(2) Applied Veterinary Biomedical Sciences
*สาขาวิชา Veterinary Diagnostic Sciences และ Applied Veterinary Biomedical Sciences ต้องลงเรียนวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology
Year Semester 1 Semester 2
1 GRID603 Biostatistics 3(3-0-6) VSID701 Seminar in Veterinary Biomedical Science II 1(1-0-2)
VSID702 Research Methodology for Veterinary Biomedical Science 2(2-0-4) VSPA711 Laboratory Diagnostic Techniques 3(2-3-5)
VSID806 Veterinary Welfare in Research 1(1-0-2) VSID747 Current Topics in Applied Veterinary Biomedical Science 1(1-0-2)
VSID700 Seminar in Veterinary Biomedical Science I 1(1-0-2) VSPA750 Advanced cell biology 3(2-3-5)
VSPA748 Applied Biochemistry for Veterinary Biomedical Science 3(2-3-5) Elective Not less than 3 credits
Elective Not less than 3 credits
Total 13 credits Total 11 credits
2 VSID698 Thesis 6 (0-18-0) VSID698 Thesis 6 (0-18-0)
Total 6 credits Total 6 credits
(3) Zoo Animal and Wildlife Health Managements
Year Semester 1 Semester 2
1 GRID603 Biostatistics 3(3-0-6) VSID701 Seminar in Veterinary Biomedical Science II 1(1-0-2)
VSID702 Research Methodology for Veterinary Biomedical Science 2(2-0-4) VSCL770 Conservation Medicine 2 (2-0-4)
VSID806 Veterinary Welfare in Research 1(1-0-2) VSCL788 Care and Management of Zoo and Exotic Animal 3(2-3-5)
VSID700 Seminar in Veterinary Biomedical Science I 1(1-0-2) VSCL789 Wildlife Management 2 (2-0-4)
VSCL782 Ecology and Conservation Biology 3(2-3-5) Elective Not less than 3 credits
Elective Not less than 3 credits
Total 13 credits Total 11 credits
2 VSID698 Thesis 6 (0-18-0) VSID698 Thesis 6 (0-18-0)
Total 6 credits Total 6 credits
(4) Veterinary Public Health
Year Semester 1 Semester 2
1 GRID603 Biostatistics 3(3-0-6) VSID701 Seminar in Veterinary Biomedical Science II 1(1-0-2)
VSID702 Research Methodology for Veterinary Biomedical Science 2(2-0-4) VSCL741 Advanced Epidemiology in Veterinary Science 3 (3-0-6)
VSID806 Veterinary Welfare in Research 1(1-0-2) VSCL746 International laws and regulations for Veterinary Public Health 1(1-0-2)
VSID700 Seminar in Veterinary Biomedical Science I 1(1-0-2) VSCL754 Risk analysis of infectious diseases 2 (2-0-4)
VSCL745 Current concept in Veterinary Public Health 2(2-0-4) VSCL755 Emerging Diseases 2(2-0-4)
Elective Not less than 3 credits Elective Not less than 3 credits
Total 12 credits Total 12 credits
2 VSID698 Thesis 6 (0-18-0) VSID698 Thesis 6 (0-18-0)
Total 6 credits Total 6 credits

Course Syllabus


ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved