สารจากคณบดี

ยินดีต้อนรับสู่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


          กับก้าวที่เพิ่งผ่านทศวรรษที่ 2 ของการดำเนินงาน เป็นช่วงเวลาที่พวกเรามีความภาคภูมิใจกับผลงานในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการรับใช้สังคม พวกเรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อความยั่งยืนและเพื่อประโยชน์สุขของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)
          ด้วยการบูรณการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ไปด้วยกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของทั้งวิทยาเขตศาลายาและกาญจนบุรี ที่ประยุกต์ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยขน์สูงสุด ด้วยเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนทุกพันธกิจไปด้วยกันด้วยการจัดการที่ได้มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน แบบ “MUVS Goal Grow Glow Together for Sustainability”
                ท่านสามารถติดตามและสืบค้นได้จากหน้าเว็บไซต์นี้ หากมีข้อเสนอแนะหรือคำติชมเพื่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อคณะฯ และส่วนรวม ขอให้ส่งข้อมูลมาได้ ที่ e-mail: walasinee.sak@mahidol.edu ขอขอบคุณ และสวัสดีค่ะ

รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี  ศักดิ์คำดวง

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved