แผนยุทธศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2563-2566

ปรัชญา

บูรณาการความรู้ด้านการสัตวแพทย์ และศาสตร์อื่น บนแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการทางการสัตวแพทย์ ในระดับนานาชาติโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม

พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทางสัตวแพทยศาสตร์ด้วยนวัตกรรม บนพื้นฐานคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม

แผนยุทธศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2563 - 2566

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved