แผนยุทธศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2567-2570

ปรัชญา

บูรณาการความรู้ด้านการสัตวแพทย์ และศาสตร์อื่น บนแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

ส่งมอบการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการทางการสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพสูง โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทางสัตวแพทยศาสตร์ด้วยนวัตกรรม บนพื้นฐานคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม

แผนยุทธศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2567 - 2570

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved