แผนยุทธศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2563-2566

ปรัชญา

บูรณาการความรู้ด้านการสัตวแพทย์ และศาสตร์อื่น บนแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการทางการสัตวแพทย์ ในระดับนานาชาติโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม

พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทางสัตวแพทยศาสตร์ด้วยนวัตกรรม บนพื้นฐานคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

©2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved