จริยธรรมในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

จริยธรรมในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

นโยบายคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    > นโยบายคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)
Animal Care and Use Protocol
   
> หลักเกณฑ์การส่งเอกสารโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
    > ขั้นตอนการขอเอกสารรับรองจริยธรรมโครงการที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
    > MUVS Application for a Permission of Animal Care and Use: MUVS-ACU F01
    > MUVS Application for a Permission of Animal Care and Use: MUVS-ACU F01
    > MUVS Application for a Permission of Animal Care and Use: MUVS-ACU F02(Exemption Review)
    > MUVS Application for a Permission of Animal Care and Use: MUVS-ACU F02(Exemption Review)
    > MU Application for a Permission of Animal Care and Use: MU-ACU F03(Aquatic Animals)
    > MU Application for a Permission of Animal Care and Use: MU-ACU F03(Aquatic Animals)
    > MU Application for a Permission of Animal Care and Use for Teaching (MU-ACU-F05)
    > MU Application for a Permission of Animal Care and Use for Teaching (MU-ACU-F05) 
ระเบียบในการดำเนินการวิจัยสำหรับโครงการที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
     > คำชี้แจงระเบียบในการดำเนินการวิจัย
     > แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตศาลายา)
     > แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตศาลายา)
     > แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
     > แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
     >  แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัย (Protocol Amendment)
     >  แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัย (Protocol Amendment)
     >  แบบฟอร์มการขอต่ออายุเอกสารรับรอง
     >  แบบฟอร์มการขอต่ออายุเอกสารรับรอง 
     > รายงานความก้าวหน้าและแจ้งปิดโครงการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Progress and Annual Report) 
     > รายงานความก้าวหน้าและแจ้งปิดโครงการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Progress and Annual Report) 
     > ตัวอย่างการกรอกรายงานความก้าวหน้าและแจ้งปิดโครงการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Progress and Annual Report)
หนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Consent form)
    > หนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
    > หนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
Guide for the Care and Use of Laboratory Animals
    > Part 1
    > Part 2
    > Part 3
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved