ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ (ศวส.)

ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ เป็นส่วนงานหนึ่งภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการห้องปฏิบัติการต่างๆ ในการสนับสนุนการเรียนการสอน และบริการวิชาการด้านการตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ รวมถึงการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายดังนี้

  1. มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการตรวจวินิจฉัยด้านการสัตวแพทย์ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อช่วยแก้ปัญหาโรคระบาดต่างๆ ทั้งโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ โรคระบาดในสัตว์ และโรคสัตว์สู่คน
  2. เป็นศูนย์จัดอบรมการตรวจวินิจฉัยด้านการสัตวแพทย์ เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยแก่สัตวแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการตรวจวินิจฉัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  3. สนับสนุนการทำวิจัยด้านการตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนาหลักการปฏิบัติเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ที่ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น
  4. มุ่งเน้นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อความะดวกในการใช้บริการ โดยผู้รับบริการสามารถติดต่อขอใช้บริการด้านต่างๆ ได้ ณ จุดเดียว

อัตราค่าบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

อัตราค่าบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (ฉบับปรับปรุงวันที่ 23 ก.พ. 2567)

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved