Research Spotlight

Research Spotlight

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพสูง ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวจะช่วยพัฒนาผลงานวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และยัง
เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรให้ผลิตผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ

สุขภาพมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม (One Health)

หน่วยบริหารงานวิจัย

หน่วยบริหารการวิจัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารและประสานงานวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมทั้งการให้บริการงานวิจัย และรับผิดชอบปฏิบัติภารกิจในการประสานงานการขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนการเสริมสร้างงานวิจัย และพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการสนับสนุน การผลิตงานวิจัยของคณะฯ 

ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัย มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวิจัย จัดการประชุมทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนนักวิจัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยในปัจจุบันคณะฯ มีศูนย์วิจัยสนับสนุนด้านการวิจัย ได้แก่ ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ ศูนย์แรกรับ ฟื้นฟูและกักกันโรคในสัตว์ป่าของกลาง สัตว์อพยพและสัตว์ต่างถิ่น สถานวิจัยสัตว์เขตร้อน

เครื่องมือวิจัย

เครื่องมือวิจัยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเชิงประจักษ์มายืนยันสมมุติฐานการวิจัย หรือตอบคำถามการวิจัยได้ตรงประเด็น โดยเครื่องมือการวิจัยของคณะฯ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และไวรัสวิทยา ห้องปฏิบัติการซีรั่มวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 (สำหรับสัตว์ติดเชื้อไข้หวัดนก) ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ชั้นสูง ห้องปฏิบัติการพยาธิ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการโภชนาศาสตร์

ความสำเร็จและรางวัล

คณะฯ สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการและการถ่ายทอด มีงานวิจัยที่ดีเด่น มีจริยธรรมคุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษา รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีศักยภาพและสามารถต่อยอดผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้

ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยในการสร้างผลงานวิจัยของคณะฯ มุ่งเน้นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงบนแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของประเทศ โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าหาความจริงอย่างจริงจังด้วยระบบและวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย อันสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมาย ในการช่วยลดปัญหาการเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved