ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะผู้บริหาร

walasinee

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี  ศักดิ์คำดวง

02-441-5242 ต่อ 1400

walasinee.sak@mahidol.ac.th

paitoon

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อ.ดร.น.สพ.ไพฑูรย์ ศรีมนตรี

02-441-5242-4 ต่อ 2219 

paitoon.sri@mahidol.ac.th

grisnarong

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

อ.ดร.น.สพ.กฤษณรงค์  วงศ์บ้านดู่

02-441-5242-4 ต่อ 1407

grisnarong.won@mahidol.ac.th

ganokon

รองคณบดีฝ่ายแผน และพัฒนาคุณภาพ

รศ.ดร.สพ.ญ.กนกอร ฟึเร้ยระ

02-441-5242-4 ต่อ 1510

ganokon.urk@mahidol.ac.th

sasitorn

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผศ.ดร.สพ.ญ.ศศิธร  รุ่งอรุณเลิศ 

02-441-5242-4 ต่อ 1517

sasitorn.run@mahidol.ac.th

anuwat

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.น.สพ.อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล

02-441-5242-4 ต่อ 2207

anuwat.wir@mahidol.ac.th

sukanya

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
และ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน

รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์

02-441-5245-6

sukanya.man@mahidol.ac.th

podjana

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

อ.ดร.สพ.ญ.พจนา วรรธนะนิตย์

02-441-5242-4 ต่อ 2202

podjana.wat@mahidol.ac.th

dulyatad

หัวหน้าภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

อ.ดร.น.สพ.ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง

02-441-5242-4 ต่อ 1505

dulyatad.gro@mahidol.ac.th

shutipen

หัวหน้าศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์

รศ.ดร.ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์

02-441-5242-4 ต่อ 1530 

shutipen.bur@mahidol.ac.th

sarin

หัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ

ผศ.ดร.สพ.ญ.ศรินทร์ สุวรรณภักดี

02-441-5242-4 ต่อ 2207

sarin.suw@mahidol.ac.th

witthawat

หัวหน้าศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ

รศ.ดร.น.สพ.วิทวัช วิริยะรัตน์

02-441-5242-4 ต่อ 1507

witthawat.wir@mahidol.ac.th

charoonluk

ผู้ช่วยคณบดีฝ่านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลักษณ์ จิรภัทรเศรษฐ์

02-441-5242-4 ต่อ 1535

charoonluk.jir@mahidol.ac.th

panwad

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา

นางสาวปานวาด ปรียานนท์  

02-441-5242-4 ต่อ 1429

panwad.pre@mahidol.ac.th

rapeewan

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

อ.ดร.สพ.ญ.ระพีวรรณ ธรรมไพศาล  

02-441-5242-4 ต่อ 2234

rapeewan.tha@mahidol.ac.th

nae

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการปศุสัตว์และสัตว์ป่า

อ.ดร.น.สพ.เนติ์ ตันประดิษฐ  

02-441-5242-4 ต่อ 2232

nae.tan@mahidol.ac.th

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved