ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะผู้บริหาร

walasinee

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ

ศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี  ศักดิ์คำดวง

02-441-5242 ต่อ 1400

walasinee.sak@mahidol.ac.th

parin

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.น.สพ.ปริญ  สุวรรณประภา

02-441-5242 ต่อ 1408

parin.suw@mahidol.ac.th

witthawat

รองคณบดีฝ่ายวิจัย สร้างเครือข่ายและวิทยาเขตกาญจนบุรี

รศ.ดร.น.สพ.วิทวัช  วิริยะรัตน์

02-441-5242 ต่อ 1506

witthawat.wir@mahidol.ac.th 

grisnarong

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

อ.ดร.น.สพ.กฤษณรงค์  วงศ์บ้านดู่

02-441-5242 ต่อ 1407

grisnarong.won@mahidol.ac.th

kridsada

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และพัฒนาคุณภาพ

อ.ดร.น.สพ.กฤษฏา  ใจชื้น

02-441-5242 ต่อ 1514

kridsada.cha@mahidol.ac.th

pruksa

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร

สพ.ญ.พฤกษา  จุฬพันธ์ทอง

02-441-5242 ต่อ 2222

pruksa.jul@mahidol.ac.th

sukanya

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา  มณีอินทร์

02-441-5242 ต่อ 2202

sukanya.man@mahidol.ac.th

nlin

หัวหน้าภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

ผศ.ดร.สพ.ญ.นลิน อารียา

02-441-5242 ต่อ 1523

nlin.ary@mahidol.ac.th

tawewan

หัวหน้าศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์

ผศ.ดร.สพ.ญ.ทวีวัลย์  ตันสถิตย์

02-441-5242 ต่อ 1521

tawewan.tan@mahidol.ac.th

sarin

หัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ

ผศ.ดร.สพ.ญ.ศรินทร์  สุวรรณภักดี

02-441-5242 ต่อ 2207

sarin.suw@mahidol.ac.th

sineenard

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี

อ.ดร.สพ.ญ.สินีนาถ  เจียมทวีบุญ

02-441-5242 ต่อ 1201

sineenard.jie@mahidol.ac.th

sasitorn

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างเครือข่าย

ผศ.ดร.สพ.ญ.ศศิธร  รุ่งอรุณเลิศ 

02-441-5242 ต่อ 1517

sasitorn.run@mahidol.edu

paitoon

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

อ.ดร.น.สพ.ไพฑูรย์  ศรีมนตรี

02-441-5242 ต่อ 2219

paitoon.sri@mahidol.ac.th

ganokon

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.สพ.ญ.กนกอร  ฟึเร้ยระ

i-33-1510

ganokon.urk@mahidol.ac.th

prarom

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์  ศรีภวัศราคม

02-441-5242 ต่อ 1527

prarom.sri@mahidol.ac.th

charoonluk

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลักษณ์  จิรภัทรเศรษฐ์

02-441-5242 ต่อ 1535

charoonluk.jir@mahidol.ac.th

panwad

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา

นางสาวปานวาด  ปรียานนท์

02-441-5242 ต่อ 1429

panwad.pre@mahidol.ac.th

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved