หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์

Doctor of Philosophy Program in Veterinary Science
(International Program)

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Veterinary Science (International Program)
ชื่อปริญญาภาษาไทย ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์) ชื่อย่อ : ปร.ด.
วิชาเอก (เปิดสอน 4 วิชาเอก) 1. เวชศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (Companion Animal Medicine)
2. เวชศาสตร์การผลิต (Production Medicine)
3. พยาธิวิทยา (Pathology)
4.วิทยาการระบาด (Epidemiology)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แบบ 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
แบบ 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร 1. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาเอก
2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาอังกฤษ
3. การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 1. สัตวแพทย์ชำนาญการ
2. ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางการสัตว์แพทย์
3. ที่ปรึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์
หัวข้อ รายละเอียด
ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ มุ่งผลิต ดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสัตวแพทย์และการวิจัยที่มีความรอบรู้ ทั้งในทางกว้างและทางลึก มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดแบบสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถบูรณาการและสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ โดย การประสานและประยุกต์วิชาการสัตวแพทยศาสตร์ และศาสตร์แขนงอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน เพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว
จุดเด่นของหลักสูตร รับเฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ และเมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว บัณฑิตจะพร้อมพัฒนาต่อยอดไปเป็นสัตวแพทย์ชำนาญการได้
วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฏีบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถดังนี้
     1. คุณธรรม จริยธรรม และมีภาวะผู้นำในการประพฤติ ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพการสัตวแพทย์
     2. มีความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนางานวิจัยในการต่อยอดเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการสัตวแพทย์
     3. วิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนโครงการวิจัย โดยเลือกใช้วิธีการวิจัยและออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ เพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ มนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม
     4. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ การแสดงออกและการปฏิสัมพันธ์ที่ดี เป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม สามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสทิธิภาพ
     5. มีทักษะในการสื่อสารเพื่อเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้ โดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย
     6. มีความเชี่ยวชาญในการทำหัตถการขั้นสูงทางด้านสัตวแพทย์
หัวข้อ รายละเอียด
ระบบการจัดการศึกษา 1. ระบบ : ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค
2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : ไม่มี
3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : ไม่มี
ระยะเวลาที่ศึกษาตามแผนการศึกษา 5 ปี
การดำเนินการหลักสูตร 1. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ
2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
          2.1 สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
          2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
          2.3 มีประสบการณ์ทางวิชาชีพสัตวแพทย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือได้รับการเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (internship)
          2.4 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสภาวิชาชีพ
          2.5 ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
หัวข้อ รายละเอียด
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2 ดังนี้
     (1)หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
     (2)หมวดวิชาแกน 8 หน่วยกิต
     (3)หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
     (4)หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
     (5)วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต
โครงการวิจัยของหลักสูตร แนวทางการทำวิจัยของหลักสูตรมีดังนี้
     (1)ระบาดวิทยาและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดโรคในสัตว์
     (2)พยาธิกำเนิดของโรค
     (3)การพัฒนาเทคนิค การตรวจวินิจฉัยโรคและความผิดปกติในสัตว์
     (4)ประสิทธิภาพการผลิตโคนมในเขตร้อนชื้น
     (5)การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
     (6)เวชศาสตร์ในม้ากีฬา
     (7)สุขภาพหนึ่งเดียว
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved