หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Veterinary Science (International Program)
ชื่อปริญญาภาษาไทย ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์) ชื่อย่อ : ปร.ด.
วิชาเอก (เปิดสอน 3 วิชาเอก) 1. เวชศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (Companion Animal Medicine)
2. เวชศาสตร์การผลิต (Production Medicine)
3. พยาธิวิทยา (Pathology)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แบบ 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
แบบ 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร 1. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาเอก
2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาอังกฤษ
3. การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 1. สัตวแพทย์ชำนาญการ
2. ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางการสัตว์แพทย์
3. ที่ปรึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์
หัวข้อ รายละเอียด
ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ มุ่งผลิต ดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสัตวแพทย์และการวิจัยที่มีความรอบรู้ ทั้งในทางกว้างและทางลึก มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดแบบสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถบูรณาการและสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ โดย การประสานและประยุกต์วิชาการสัตวแพทยศาสตร์ และศาสตร์แขนงอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน เพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว
จุดเด่นของหลักสูตร รับเฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ และเมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว บัณฑิตจะพร้อมพัฒนาต่อยอดไปเป็นสัตวแพทย์ชำนาญการได้
วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฏีบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถดังนี้
     1. คุณธรรม จริยธรรม และมีภาวะผู้นำในการประพฤติ ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพการสัตวแพทย์
     2. มีความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนางานวิจัยในการต่อยอดเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการสัตวแพทย์
     3. วิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนโครงการวิจัย โดยเลือกใช้วิธีการวิจัยและออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ เพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ มนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม
     4. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ การแสดงออกและการปฏิสัมพันธ์ที่ดี เป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม สามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสทิธิภาพ
     5. มีทักษะในการสื่อสารเพื่อเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้ โดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย
     6. มีความเชี่ยวชาญในการทำหัตถการขั้นสูงทางด้านสัตวแพทย์
หัวข้อ รายละเอียด
ระบบการจัดการศึกษา 1. ระบบ : ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค
2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : ไม่มี
3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : ไม่มี
ระยะเวลาที่ศึกษาตามแผนการศึกษา 5 ปี
การดำเนินการหลักสูตร 1. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ
2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
          2.1 สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
          2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
          2.3 มีประสบการณ์ทางวิชาชีพสัตวแพทย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือได้รับการเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (internship)
          2.4 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสภาวิชาชีพ
          2.5 ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
หัวข้อ รายละเอียด
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2 ดังนี้
     (1)หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
     (2)หมวดวิชาแกน 8 หน่วยกิต
     (3)หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
     (4)หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
     (5)วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต
โครงการวิจัยของหลักสูตร แนวทางการทำวิจัยของหลักสูตรมีดังนี้
     (1)ระบาดวิทยาและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดโรคในสัตว์
     (2)พยาธิกำเนิดของโรค
     (3)การพัฒนาเทคนิค การตรวจวินิจฉัยโรคและความผิดปกติในสัตว์
     (4)ประสิทธิภาพการผลิตโคนมในเขตร้อนชื้น
     (5)การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
     (6)เวชศาสตร์ในม้ากีฬา
     (7)สุขภาพหนึ่งเดียว
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved