Facilities and Infrastructure

ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol University Veterinary Science-Frontier Research Facility: MUVS-FRF)

การพัฒนาด้าน Infrastructure ทางงานวิจัยนับเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและการวิจัยดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง งานบริหารการวิจัยและสร้างเครือข่าย จึงเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่ออำนวยความสะดวกด้านพื้นที่สำหรับปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แก่บุคลากรวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางการสัตวแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

FRF
MUVS-FRF

ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MUVS-FRF

ระเบียบปฏิบัติ (Quality Procedure: QP)
QP-MUVS-FRF-001 ระเบียบปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
QP-MUVS-FRF-002 ระเบียบปฏิบัติการขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
QP-MUVS-FRF-003 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ

วิธีปฏิบัติ (Work Instruction: WI)
WI-MUVS-FRF-001 วิธีปฏิบัติการขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
     - แผนภาพขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
     - แผนภาพขั้นตอนการจองใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์

WI-MUVS-FRF-002 วิธีปฏิบัติการขอยืมวัสดุอุปกรณ์
     - แผนภาพขั้นตอนการขอยืมวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

แบบฟอร์ม (Form: F)
LF-MUVS-FRF-001 รายการเครื่องมือ 
LF-MUVS-FRF-001 รายการเครื่องมือ 
LF-MUVS-FRF-002 รายการวัสดุสำหรับยืม 
LF-MUVS-FRF-002 รายการวัสดุสำหรับยืม 
F-MUVS-FRF-001 แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
F-MUVS-FRF-001 แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
F-MUVS-FRF-001 แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Google form)
F-MUVS-FRF-002 แบบฟอร์มการจองใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการกลาง
F-MUVS-FRF-002 แบบฟอร์มการจองใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการกลาง
F-MUVS-FRF-002 แบบฟอร์มการจองใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการกลาง (Google form)
F-MUVS-FRF-003 แบบฟอร์มการจองใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง
F-MUVS-FRF-003 แบบฟอร์มการจองใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง
F-MUVS-FRF-003 แบบฟอร์มการจองใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (Google form)
F-MUVS-FRF-004 แบบฟอร์มขอยืมวัสดุอุปกรณ์
F-MUVS-FRF-004 แบบฟอร์มขอยืมวัสดุอุปกรณ์
F-MUVS-FRF-005 แบบฟอร์มข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
F-MUVS-FRF-005 แบบฟอร์มข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
F-MUVS-FRF-006 แบบฟอร์มรายงานความเสียหาย
F-MUVS-FRF-006 แบบฟอร์มรายงานความเสียหาย
F-MUVS-FRF-007 แบบบันทึกการทำผิดระเบียบปฏิบัติ
F-MUVS-FRF-007 แบบบันทึกการทำผิดระเบียบปฏิบัติ
F-MUVS-FRF-008 แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง
F-MUVS-FRF-008 แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง
F-MUVS-FRF-009 แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง
F-MUVS-FRF-009 แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง
F-MUVS-FRF-010 แบบฟอร์มรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
F-MUVS-FRF-010 แบบฟอร์มรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

เอกสารสนับสนุน (Supporting Document: SD)
SD-MUVS-FRF-001 การจัดประเภทเอกสาร

ผู้รับผิดชอบประจำห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(Mahidol University Veterinary Science-Frontier Research Facility : MUVS-FRF)

ผศ.ดร.สพ.ญ.ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

หัวหน้าห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวทัศนีย์ ติ๊บกวาง
นักวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบประจำห้องปฏิบัติการฯ

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved