ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคลากรและผู้มาใช้บริการ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรและผู้มาใช้บริการ ได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำประกาศข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมถึงการลบ และทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรและผู้มาใช้บริการ ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด
     ประกาศฯ นี้ ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรง และข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะฯ จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน โปรดอ่านและทำความเข้าใจถึงกระบวนการที่คณะฯ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรและผู้มาใช้บริการ
     ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางคณะฯ จะแจ้งประกาศฯที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ไปยัง E-mail หรือช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ 

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved