ศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดตั้ง “ศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ขึ้น ภายใต้การดำเนินการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและสนับสนุนงานทางวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแก่ส่วนงานภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 

รูปแบบงานบริการ

 1. บริการให้คำปรึกษางานคณะกรรมการกำกับดูและการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) และการเขียนเอกสารโครงการขอรับรองจริยธรรมการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (animal use protocol)
 2. บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ (animal facility) และด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 3. บริการให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยในสัตว์ทดลอง
 4. บริการทางการสัตวแพทย์แก่ส่วนงานต่าง ๆ เช่น การดูแลสุขภาพสัตว์ การทำหัตถการในสัตว์ทดลอง เป็นต้น
 5. บริการรับทำงานวิจัย งานทดสอบ งานทดลอง งานผลิตชีววัตถุจากสัตว์ทดลอง ตลอดจนงานสอนและอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 6. บริการพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
  6.1 ระบบที่ไม่มีการควบคุมหรือป้องกันการติดเชื้อ (Conventional system)
  ประเภทสัตว์ทดลอง : สัตว์ปีกและปศุสัตว์
  6.2 ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์ระดับ 2 ถึง 3 (Animal Biosafety Level 2-3)
  ประเภทสัตว์ทดลอง : หนูเมาส์ หนูแรท หนูแฮมสเตอร์ หนูตะเภา กระต่าย และ สัตว์ปีก

ขั้นตอนการขอรับบริการ

    - ขั้นตอนการขอรับบริการ MUAVC

อัตราค่าบริการศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved