ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-VISIT)

     ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดให้มีการเข้าติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-VISIT) ปีงบประมาณ 2563 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมพยัคฆ์ไกรสี อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved