ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิงมธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิงมธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข ที่ได้รับการรับรองให้เป็น Diplomate ของ American College of Veterinary Dermatology (สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคผิวหนัง)

     ปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีอาจารย์ที่ได้รับ American Board จำนวน 2 ท่าน โดยอีกท่านคือ อาจารย์ นายสัตวแพทย์ฐานิต กสานติกุล อาจารย์ประจำภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ เป็น Diplomate of the American College of Veterinary Pathology (สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาพยาธิวิทยา)

     นอกจากนี้ยังมีอีก 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข ที่ได้สอบผ่าน Small Animal Internal Medicine Specialty Examination ของ American College of Veterinary Internal Medicine และอยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เพื่อขอรับประกาศนียบัตรในลำดับถัดไป

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved