การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (AUN-QA Assessment 3.0) ด้วยวิธี Online MU AUN-QA A Assessment และ Live Stream จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (ปริญญาโท) โดยมี อ.ดร.นายสัตวแพทย์กฤษฎา ใจชื้น รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และพัฒนาคุณภาพ และ อ.ดร.สัตวแพทย์หญิงสินีนาถ เจียมทวีบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้นำการประชุม ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์และพยัคฆ์ไกรสี ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved