ประชุมหารือการร่วมกิจกรรม OIE Twinning Project ของ OIE SRR SEA

วันที่ 14 กันยายน 2563 รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้บริหารและตัวแทนจากศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ และศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับ Dr. Ronello Abila, Sub-Regional Representative จาก OIE Sub-Regional Representation for South-East Asia และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือกับคณะฯ และเข้าร่วมกิจกรรม OIE Twinning Project ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่างศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ ศูนย์เฝ้าระวังฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ USGS-National Wildlife Health Center ตลอดจนหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะทางด้านการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ป่า การจัดการโรคและการเฝ้าระวังโรคสัตว์ป่าและโรคสัตว์สู่คน ตลอดจนพัฒนาเพื่อจัดทำระบบการบริหารจัดการข้อมูลและงานด้านสัตว์ป่า เพื่อให้ศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ และศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ ได้พัฒนาเป็น OIE Reference Center ในอนาคต
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved