วันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “วันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก 2021”

วันที่ 28 กันยายน 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก 2021 ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอีก 16 แห่ง โดยในปีนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักใน การจัดงาน ภายใต้แนวคิด “กลัวโควิด อย่าลืมพิษสุนัขบ้า ไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนัก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบถ้วนและทันสมัย ให้เกิดความตระหนักถึงอันตราย และให้เห็นถึงความสำคัญของการควบคุมและเฝ้าระวังโรคเรบีส์ 

โดยในช่วงเช้า ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และรับฟังคำกล่าวรายงานจาก รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 16 แห่งตลอดจนผู้แทนจาก FAO, OIE, WHO และ OIE เข้าร่วมพิธีผ่านทางแอพลิเคชั่น Zoom

จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อหัวข้อ “Rabies vs COVID-19: Similarity & Differentiation” โดย ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.แสงเดือน มูลสม จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล สพ.ญ.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค และ น.สพ.ดร.คเชนทร์ วงศ์สถาพรชัย จาก FAO โดยมี ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนางานวิจัยในหัวข้อ “โรคเรบีส์ในปัจจุบันของประเทศไทย” โดย น.สพ.ดร.วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม จากกรมปศุสัตว์ อ.สพ.ญ.ดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.น.สพ.อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการบรรยาย “สรุปเวชปฏิบัติเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน” โดย รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในช่วงท้ายของงาน ได้มีพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพในการจัดงานฯ ให้แก่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ.2565 โดยมี น.สพ.ศิวะ ไม้สนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบธง

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากสถานพยาบาลสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ที่เข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/3ie2aex

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ : https://www.facebook.com/WRDThai/videos/518059389269439/

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved