พิธีมอบ ส.ค.ส และสมุดไดอารี่ พระราชทาน ประจำปี 2564

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ฯ อัญเชิญ ส.ค.ส และสมุดไดอารี่ พระราชทาน ประจำปี 2564 ให้บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมพยัคฆ์ไกรสี อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ที่ได้รับพระราชทาน ส.ค.ส และสมุดไดอารี่ พระราชทาน ได้แก่

ผศ.ดร.น.สพ.ปริญ สุวรรณประภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อ.ดร.น.สพ.กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
ผศ.ดร.สพ.ญ.นลิน อารียา หัวหน้าภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
อ.ดร.สพ.ญ.สินีนาถ เจียมทวีบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
นางสาวปานวาด ปรียานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved