ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

[English below]
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรได้รับเกียรติต้อนรับ Mr. Evan Fox (Economic Officer) พร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และผู้แทนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS) เข้าเยี่ยมเยือนคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา และร่วมหารือในการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในโครงการ OIE Twinning Laboratory Project และความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Dr. Jonathan Sleeman (Center Director of the USGS-National Wildlife Health Center) และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยเข้าร่วมหารือผ่านช่องทางออนไลน์

สำหรับการเยี่ยมเยือนคณะฯ และการประชุมในครั้งนี้ เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากกิจกรรมโครงการ OIE Twinning Laboratory Project ซึ่งเป็นความร่วมมือของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ USGS-National Wildlife Health Center ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดตั้ง OIE Collaborating Centre for Wildlife Health and Zoonotic Diseases in the Asia-Pacific region ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังโรคทั่วไปและการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ (EIDs) และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสุขภาพสัตว์ป่า

Mahidol University welcomed the Embassy of the United States of America

On Monday 7th February 2022, Assoc. Prof. Dr. Walasinee Sakcamduang, Dean of the Faculty of Veterinary Science, with the faculty executives and staff members had the honor of welcoming Mr. Evan Fox, the Economic Officer, Embassy of the United States of America in Bangkok and other delegates from the Embassy and the Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, to discuss the OIE Twinning Laboratory Project and other potential areas for collaboration.

The hybrid meeting also included online participation by Dr. Jonathan Sleeman (the Center Director of the USGS-National Wildlife Health Center) and U.S. Embassy staff members.

The OIE Twinning Laboratory Project is a joint project involving the Faculty of Veterinary Science, Mahidol University, and the USGS-National Wildlife Health Center to establish the OIE Collaborating Centre for Wildlife Health and Zoonotic Diseases in the Asia-Pacific region at the Faculty of Veterinary Science, Mahidol University with the ultimate goal of enhancing capacity building for general disease surveillance and coping with emerging diseases (EIDs) and wildlife health workforce

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved