ร่วมประชุมการเข้าเยี่ยมอธิบดีกรมปศุสัตว์ จัดขึ้นโดย OIE

วันที่ 10 มีนาคม 2564 รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.น.สพ.อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข และ สพ.ญ.นรีรัตน์ สังขะไชย ผู้ช่วยวิจัย เข้าร่วมประชุมการเข้าเยี่ยมเยียนอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะทำงาน ในรูปแบบ Video conference ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ประจำอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือเกี่ยวกับงานด้านสุขภาพสัตว์และในด้านอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของงานทางด้านสัตวแพทย์ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved