สัมมนาโครงการ Give a Talk หัวข้อ Antimicrobial resistance(AMR) research in practice

โครงการ Give a Talk จัดโดย ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ "Antimicrobial resistance (AMR) research in practice" โดย รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล" อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563  เวลา 13:30-15:30 น.
สามารถ Scan QR code เข้า Google meet หรือเข้า link:  https://meet.google.com/xue-gmbg-bsv?hs=122&authuser=0 

สัมมนาโครงการ Give a Talk หัวข้อ Antimicrobial resistance(AMR) research in practice
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved