การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 งานบริหารการศึกษา พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย อ.ดร.น.สพ.กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.น.สพ.ปริญ สุวรรณประภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.สพ.ญ.สินีนาถ เจียมทวีบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี และ ผศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลักษณ์ จิรภัทรเศรษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมให้ข้อมูลผู้ปกครองเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การประกอบอาชีพในสายงานสัตวแพทย์ ตลอดจน การปรับตัวและความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย ผ่านทาง Facebook Live ของคณะฯ

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved