VSMUrearchspotlight

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมค้นพบแมลงวันดูดเลือดชนิดใหม่ของโลก

     การค้นพบแมลงวันดูดเลือด (Haematobosca aberrans sp. nov.) ชนิดใหม่ของโลก แมลงวันดูดเลือดชนิดใหม่ถูกค้นพบใน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดอยู่ในวงศ์ Muscidae วงศ์ย่อย Stomoxyinae ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนชนิดของแมลงวันดูดเลือดในวงศ์ย่อยนี้ 11 ชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกที่ใช้แยกจากแมลงวันดูดเลือดสกุลเดียวกันคือ ตัวเต็มวัยบริเวณอก ส่วน Katepisternum จะพบเส้นขนเพียง 1 เส้น (0+1) เท่านั้น
     แมลงวันดูดเลือดจัดเป็นปรสิตภายนอก ที่มีความสำคัญทางสัตวแพทย์โดยตัวเต็มวัย ทั้งเพศผู้และเพศเมียดูดกินเลือดสัตว์เป็นอาหาร เช่น โค กระบือ ม้า และสัตว์ป่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นพาหะนำเชื้อโรคที่สำคัญ ทั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว และพยาธิ
     งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (0517.131/00192) บทความตีพิมพ์ในวารสาร Zootaxa 15 เมษายน 2563

ผู้ร่วมวิจัย

tanasak

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์ธนศักดิ์ ช่างบรรจง

ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
Dr. Adrian C Pont

Dr. Adrian C Pont

Oxford University Museum of Natural History
สหราชอาณาจักร
Prof. Gerard Duvallet

Prof. Gerard Duvallet

Université Paul-Valéry
ประเทศฝรั่งเศส
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved