กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1

วันที่ 11 มกราคม 2566 หน่วยพัฒนานักศึกษาฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดี กล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุย ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล ณ ห้องประชุมปานเทพ รัตนากร ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved